ประวัติการแปล

ประวัติการแปลสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ค.ศ.1834 ดร.คาร์ล กู๊ดสลาฟ มิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนท์กลุ่มแรกที่มาประเทศไทยแปลพระธรรมลูกาเป็นภาษาไทย และส่งไปพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์

ค.ศ.1842 ศจ.ชาร์ล โรบินสัน มิชชันนารีคณะอเมริกันบอร์ด ออฟ คอมมิชชันเนอร์ ฟอร์ ฟอเร็นมิชชัน แปลพระกิตติคุณสี่เล่มเป็นภาษาไทยและพิมพ์ที่กรุงเทพฯ เป็นการพิมพ์พระคัมภีร์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ค.ศ.1843 ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ มิชชันนารีจากคณะอเมริกันแบ๊พติสต์ แปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เป็นครั้งแรก พิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์

ค.ศ.1850 ศจ.วิลเลียม บูแอล ศจ.สเทเฟน แมทตูน และดร.ซามูเอล เฮาส์ มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน แปลพระกิตติคุณเสร็จ และจัดพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันได้ร่วมมือกับ ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ คณะแบ็พติสต์ และ ศจ.ชาร์ล โรบินสัน ของคณะอเมริกันบอร์ด ช่วยกันแก้ไขคำแปลพระคัมภีร์ใหม่ฉบับของ ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ งานแก้ไขทำเสร็จและจัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันที่ประเทศไทย ถือเป็นการแก้ไขคำแปลครั้งแรก

ค.ศ.1861 คณะเพรสไบทีเรียนได้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดพิมพ์พระคัมภีร์ออกเผยแพร่ โรงพิมพ์แห่งนี้ได้ร่วมมือกับสมาคมพระคริสตธรรมอเมริกาในการจัดพิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาไทย แล้วออกจำหน่ายจ่ายแจกประชาชนในสมัยนั้น นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของสมาคมพระคริสตธรรมแห่งอเมริกาในประเทศไทย

ค.ศ.1883 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันและคณะมิชชันต่างๆ ได้ร่วมมือกันแปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เริ่มปี ค..1860 ทำเสร็จและจัดพิมพ์ในปี ค..1883 จึงเป็นครั้งแรกที่คนไทยมีพระคัมภีร์ไทยทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่

ค.ศ.1889 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันได้ตั้งสำนักงานสาขาในไทย เพื่อช่วยเหลือด้านการพิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาษาไทย โดยมี ดร.จอห์น คาร์ริงตัน เป็นเลขาธิการคนแรก

ค.ศ.1940 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดให้มีการแก้ไขคำแปลพระคัมภีร์ไทยอย่างเป็นระบบขึ้นเป็นครั้งแรก ทำเสร็จและพิมพ์รวมเล่มในปี 1940 ที่เรียกกันว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ1940”

ค.ศ.1971 (ค.ศ.1954)โดยความช่วยเหลือของ ดร.ยูจีน ไนด้า จากสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล หอพระคริสตธรรมไทยได้มีการแก้ไขคำแปลอีกเป็นครั้งที่สอง โดยมีการจัดระบบและรูปแบบการแก้ไขให้มากขึ้น การแก้ไขทำเสร็จและพิมพ์รวมเล่มในปี 1971 ที่เรียกว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ1971”

ค.ศ.1979 จัดพิมพ์และเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษากูย ภาคพันธสัญญาใหม่

ค.ศ.1984 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดให้มีการแปลพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งซึ่งมีแนวการแปลที่แตกต่างจากการแปลเดิม คือการแปลโดยใช้หลักการแปลแบบถอดความ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่แปลเสร็จในปี ค..1977  ส่วนภาคพันธสัญญาเดิมแปลเสร็จในปี ค..1983 และได้จัดพิมพ์รวมเล่มในปี ค..1984 ฉบับนี้เรียกว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับประชานิยม

อ่านเพิ่มเติม