ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2023

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023

พระธรรมลูกา ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-24

สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค  มัทธิว 28:20

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2022

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020