เมนูพระคัมภีร์ ประจำปี 2020

อ่านพระคัมภีร์ประจำวันอย่างไรให้เกิดผล

รอบแรก อ่านพระธรรมตอนนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาใจความโดยรวม

รอบที่สอง อ่านและถามตัวเองว่าข้อความที่กำลังอ่าน อยู่ในพระธรรมชื่ออะไร เป็นคำพยากรณ์ หรือเป็นประวัติศาสตร์ หรือเป็นโคลงกลอน หรือเป็นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ หรือเป็นจดหมายฝาก ใครเป็นตัวเอกในตอนนี้ เรื่องเกิดที่ไหน คำเด่นๆ หรือข้อความเด่นๆ ที่พูดซ้ำๆ คืออะไร และพระธรรมตอนนี้มีจุดประสงค์อะไร

รอบที่สาม ใคร่ครวญว่าเราเรียนรู้อะไรจากพระธรรมที่เราอ่านวันนี้ เกี่ยวกับน้ำพระทัยพระเจ้า เกี่ยวกับมนุษย์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่น และพระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับเรา

  • ให้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์
  • หาที่สงบใคร่ครวญพระคำ
  • รับการทรงนำด้วยการภาวนาอธิษฐาน

คลิก [Download not found]