พันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

พันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์