การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย

แน่นอน ในโลกนี้มีภาษามากมาย และไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมาย

ภาษามือก็เหมือนภาษาพูดที่แต่ละประเทศ แต่ละชุมชน มีภาษาที่แตกต่างกัน ผู้พิการทางการได้ยินจำนวนไม่น้อยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ คริสตชนผู้ใช้ภาษามือไทยกำลังรอคอยที่จะมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตน สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ริเริ่มการแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยมาเป็นเวลานาน แต่ด้วยอุปสรรคหลายอย่างทำให้การแปลไม่ได้คืบหน้าไปมากนัก ขอบคุณพระเจ้าที่ในตอนนี้เรามีผู้แปลเต็มเวลาและอาสาสมัครที่มาร่วมทีม ทำให้การแปลในระยะหลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามารถแปลและเผยแพร่พระธรรม มาระโกโยนาห์ และนางรูธ แล้ว ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการ และมีเป้าหมายที่จะแปลจนครบทุกเล่ม เราเชื่อแน่ว่าพระคัมภีร์ภาษามือไทยจะช่วยให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าถึงกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเท่าคนทั่วไป และยังรอคอยที่จะรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้

รายงานการแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือ ได้มีการประชุมกรรมการและผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือภาษาไทย ณ ห้องประชุมสมาคมพระคริสตธรรมไทย กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมแปล คณาจารย์ด้านพระคัมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือ และผู้สังเกตการณ์หลายท่าน เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปเกี่ยวกับการแปลคำศัพท์ และบริบทบางตอน ของพระธรรมมาระโก ซึ่งได้แปลเสร็จสิ้นแล้ว แต่จะต้องผ่านการแก้ไข และตรวจคำแปลจากที่ปรึกษาการแปลก่อน หลังจากนั้นจึงจะจัดทำเป็นสื่อซีดีเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ตรวจคำแปลพระธรรมมาระโกภาษามือ ได้มีการประชุมเพื่อตรวจแก้การแปลพระธรรมมาระโกภาษามือไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือจาก SIL และผู้ใช้ภาษามือ ที่อาคารสมาคมพระคริสต-ธรรมไทย กรุงเทพ โดยสมาคมฯ ได้มีส่วนในพันธกิจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยจะได้มีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของตนเอง การแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือนั้นต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการแปลมากกว่าการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอื่นมาก ขอท่านได้อธิษฐานเผื่อและสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยการถวายทรัพย์

ต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษคือ โครงการภาษามือที่แปลพระธรรมมาระโกเป็นเวลายาวนาน และได้มีการทำดราฟท์ที่ 3 เสร็จแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน SIL มาช่วยตรวจ ก็มีคำแนะนำหลายอย่างที่เสนอให้แก้ไข ผู้แปลและทีมคนหูหนวก ได้รับแรงบันดาลใจว่าจะแปลใหม่ เพราะรู้วิธีที่ดีขึ้นกว่าเดิม พระเจ้าได้ใส่ภาระใจให้กับสามีภรรยาคนหูหนวกคู่หนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ดี มีเงินเดือนประจำ ให้ลาออกจากงาน เพื่อทำงานเป็นผู้แปลเต็มเวลา เมื่อเขาทั้งสองตั้งใจจะลาออก ในขณะที่สมาคมฯ ไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้ เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาทำงานเต็มเวลา แต่ด้วยความรักของสมาชิกบางคนของสมาคมฯ และคริสเตียนที่รักพระเจ้า จึงได้ถวายเงินเดือนให้กับสามีภรรยาคู่นี้มาทำงาน แต่เมื่อสามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจจะลาออกจริงๆ บริษัทก็เสนอขึ้นเงินเดือนและเพิ่มสวัสดิการให้ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งสองได้ตัดสินใจลาออกเพื่อมารับใช้พระเจ้า

เมื่อทั้งสองมาทำงานเต็มเวลาร่วมกับคนอื่นที่ทำงานบางเวลา ก็ทำให้การแปลคืบหน้าไปอย่างมาก และงานแปลก็มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาทั้งสองได้เดินทางไปหาคนหูหนวกตามที่ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าคำแปล ที่ทำขึ้นมานั้น คนหูหนวกแต่ละที่จะเข้าใจหรือไม่ เมื่องานนี้เสร็จ เชื่อว่าจะเป็นพระพรอย่างมากมาย และทำให้คนหูหนวกมีโอกาสได้รับรู้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างทั่วถึง

ตรวจการแปลภาษามือ ระหว่างวันที่ 16-27 พฤษภาคม 2016 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ ร่วมกับที่ปรึกษาการแปลจากหน่วยงาน SIL คือ Mr.Mark Andrew Penner ได้ตรวจการแปลพระธรรมมาระโกบทที่ 3-6 (บทที่ 1-2 ได้ตรวจไปก่อนหน้านี้แล้ว) หลังการตรวจครั้งนี้ก็จะสามารถเผยแพร่ให้ผู้ใช้ภาษามือได้รับชมผ่านช่องทางต่างๆ แม้สถานที่ในการทำงานจะคับแคบและไม่สะดวกสบายเนื่องจากอาคารสำนักงานของสมาคมฯ ยังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม แต่งานแปลภาษามือยังคงคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถมีส่วนในพันธกิจนี้ด้วยการอธิษฐานเผื่อ, ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุน และแนะนำสื่อพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ใช้ภาษามือที่ท่านรู้จัก

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ในวันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 อาจารย์ Mark Andrew Penner ที่ปรึกษาการแปลภาษามือ ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นครั้งที่ 3 เพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11 โดยในวันที่ 28-30 กันยายน 2016 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และทีมภาษามือจาก SIL Translation Consultants รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมฯ กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความสอดคล้องในการแปลและการใช้คำศัพท์ต่างๆ ในการประชุมมีทีมงานจาก Wycliffe Bible Translations Media Team เข้าร่วมถ่ายทำวีดีโอการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในปี 2016 ทีมผู้แปลได้แปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย พระธรรมมาระโก บทที่ 1-10 เสร็จสิ้น และเผยแพร่ทาง You Tube Link : Tbs thsl บทที่ 1-6 แล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 16 บท ภายในเดือนพฤษภาคม 2017 หลังจากนั้นจะทำการแปลพระธรรมเล่มอื่นต่อไป ขอบคุณพระเจ้าที่งานแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยมีความก้าวหน้ารวดเร็ว แม้จะมีความไม่พร้อมหลายประการ การแปลและเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษามือ เป็นกระบวนการสร้างงานที่ไม่ได้มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน เนื่องจากเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่กระบวนการผลิตนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพระคริสตธรรมบางประเทศบางส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ขอหนุนใจพี่น้องคริสตชนชาวไทยให้ร่วมถวายเพื่อพันธกิจนี้ ไม่ว่าจะถวายครั้งเดียว หรือถวายเป็นรายเดือน เงินทุกบาทของท่านจะทำให้พระวจนะของพระเจ้าไปถึงคนกลุ่มใหญ่ที่มักถูกละเลยในสังคม

ขอบคุณพระเจ้าที่ทีมผู้แปลภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ทำการประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ไปใช้ในการประกาศได้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube หลังจากนี้ทีมงานจะเริ่มแปลพระธรรมนางรูธ และโยนาห์ เป็นเล่มถัดไป

TBS ThSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย

ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือได้แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคำแปลจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลตรวจไปเมื่อวันที่ 5-13 มีนาคม 2018 หลังจากทีมงานภาษามือแก้ไขเสร็จแล้วจึงจะเผยแพร่ต่อไปในเร็วๆ นี้ โดยท่านสามารถรับชมและแบ่งปันคลิปพระคัมภีร์ภาษามือได้ทาง www.youtube.com โดยพิมพ์คำว่า พระคัมภีร์ภาษามือ เพื่อค้นหา ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการบทที่ 5 ต่อไป ขอท่านโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานและร่วมถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

 

ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’ รวมทั้งเว็บไซต์ deaf.bible/THASLV/ เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระธรรมนางรูธและโยนาห์ แปลและผลิตเสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ภาษามือไปใช้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการ ขอท่านอธิษฐานเผื่อขั้นตอนต่างๆ และให้พระคัมภีร์ที่ผลิตแล้วได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ภาษามือชาวไทย โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก ได้ผลิตเสร็จสิ้นและเผยแพร่ทาง Youtube แล้ว ส่วนบทที่ 5-10 ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญภาษามือเมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2018 รอการแก้ไขและเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ทำห้องทำงานและถ่ายทำสำหรับทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าเดิม 2 เท่าและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกแก่การทำงานมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้งานแปลภาษามือรุดหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือต่อไป

เมื่อท่านถวายเพื่อ “การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ : เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์  ค่าตอบแทนผู้แปล และอาสาสมัคร ค่าเดินทางสำหรับผู้ตรวจคำแปล และการทดสอบกับชุมชน  จัดการประชุมและอบรมเกี่ยวกับภาษามือ ฯลฯ