ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021

“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2021

ระบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ

สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค  มัทธิว 28:20

เมื่อมองย้อนกลับไปโรงเรียนต่างๆของคริสเตียนมิชชันนารีใช้รูปแบบการประกาศด้วยการสร้างชุมชนคริสเตียนโดยการสร้างโรงเรียนนำเด็กชายเด็กหญิงมาสอนอ่านเขียนหนังสือเพื่อเด็กเหล่านี้จะได้อ่านพระคัมภีร์ไทยได้ควบคู่ไปกับงานการแปลพระคัมภีร์ไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทยมุ่งมั่นดำเนินโครงการซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์เพื่อให้เยาวชนไทยได้อ่านพระคัมภีร์ ซึ่งในปี 2021 ครบรอบ 20 ปี (2001-2021) โดยการร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน คือ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (เจ้าของโครงการ)  คณะคริสตศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน หรือ B.I.T. (ผู้ออกข้อสอบกลางทั่วประเทศ) และ ผู้ถวายรายใหญ่ (หน่วยงานหรือบุคคลผู้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์) ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2021 เป็นการแข่งขันเดี่ยว 2 รอบ ปรับรางวัล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้อ่านพระคัมภีร์และสร้างแรงจูงใจที่มากขึ้น  โดยยังคงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  ประถมปลาย  มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

จากรูปแบบการแข่งขันแบบเดิมมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 1,400 คน  ด้วยระบบการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่นี้ มีหน่วยงานที่ให้ความสนใจส่งผู้เข้าแข่งขันแล้วอย่างน้อย 28,000 คน จึงทำให้เกิดการท้าทายใหม่ในเรื่องการถวายที่ต้องเพิ่มมากขึ้น สมาคมฯ หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้มีส่วนร่วมที่ทำให้พระวจนะของพระเจ้าเผยแพร่ออกไปยังเยาวชนด้วยการเป็น ผู้ถวายรายใหญ่ ถวาย 100,000 บาทขึ้นไป  จะแสดงโลโก้ใน 

  1. ใบประกาศนียบัตรทุกใบ
  2. หน้าปกหนังสือพระธรรมดาเนียลทุกเล่ม
  3. หน้าโฆษณาปกในหนังสือพระธรรมดาเนียลทุกเล่ม (ปกติปกใน 20,000บาท  ปกหลังนอก 50,000 บาท) 
  4. ในขณะถ่ายทอดสด ในวันที่แข่งขันรอบที่ 2
  5. หรือเป็น ผู้ถวายรายย่อย 5,000-99,999 บาท เช่น ถวายเพื่อเงินรางวัลให้กับเด็กๆ ถวายเพื่อเหรียญรางวัล ถวายเพื่อการดำเนินการจะได้แสดงโลโก้ ในวันที่แข่งขันรอบที่ 2 ขณะถ่ายทอดสด

มอบใบประกาศนียบัตร ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

เพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

การแข่งขันขันรอบที่ 1  ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ทั่วประเทศ (พระธรรมดาเนียล)

รูปแบบ : ทำแบบทดสอบกลาง (แบบง่าย) จำนวน 30-50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที โดยชุดคำถาม-คำตอบ  กระดาษ หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
กรณีโรงเรียน : เด็กนักเรียน ในระดับประถมปลาย ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย (ทุกคนในโรงเรียนหรือเฉพาะบางระดับ)
กรณีคริสตจักร หรือ อื่นๆ : เด็กรวี เด็กในสังกัด ระดับประถมปลาย ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย (ทุกคนหรือเฉพาะบางคน)
ค่าสมัคร : ฟรี ได้รับหนังสือพระธรรมดาเนียลฉบับแข่งขัน คนละ 1 เล่มทุกคน
วันเปิดรับสมัคร : 15 เม..- 30 มิ.. 2021 (ช่วงก่อนเปิดเทอม 1 กรอกใบสมัครออนไลน์เป็นรายกลุ่ม)
วันแข่งขัน : 1-13 .. 2021 1 ครั้ง ตามความสะดวกของหน่วยงาน (ช่วงหลังสอบกลางภาคเรียนที่ 1)
สนามสอบ : โรงเรียนในวิชาจริยธรรมหรือนัดสอบ  , คริสตจักรในชั้นรวีและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
วันประกาศผล : คาดว่า 31 .. 2021 เวลา 14.30 . www.thai.bible
รางวัลผู้เข้าแข่งขัน : ผู้ที่ได้คะแนน 95-100% ทุกคนจะได้ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจาก 3 หน่วยงาน

การแข่งขันขันรอบที่ 2  แข่งขันพระคัมภีร์ทั่วประเทศ (พระธรรมดาเนียล)

รูปแบบ : ทำแบบทดสอบกลาง (แบบยาก) จำนวน 65-100 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที โดยชุดคำถาม-คำตอบ โปรแกรมสำเร็จรูป และ ถ่ายทอดสดจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย
กรณีโรงเรียน : เด็กนักเรียน ในระดับประถมปลาย ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย (ตามความสมัครใจ)
กรณีคริสตจักร หรือ อื่นๆ : เด็กรวี เด็กในหน่วยงาน ในระดับประถมปลาย ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย (ตามความสมัครใจ)
ค่าสมัคร : คนละ 200 บาท ทุกระดับ ได้รับหนังสือพระธรรมดาเนียลฉบับแข่งขัน คนละ 1 เล่มทุกคน
วันเปิดรับสมัคร : 15 เม..- 30 .. 2021 (กรอกใบสมัครออนไลน์เป็นรายบุคคล)
วันแข่งขัน : 6 .. 2021  ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 13.30-14.30 . (วันเสาร์แรกของเทอม 2)
สนามสอบ : นัดหมายที่ โรงเรียน  หรือ คริสตจักร หรือ หน่วยงาน เท่านั้น!
วันประกาศผล : 6 .. 2021 ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 14.30-16.00 . และ www.thai.bible
รางวัลผู้เข้าแข่งขัน : ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล
• เหรียญทอง ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท เหรียญรางวัลแข่งขัน
• เหรียญเงินใบประกาศนียบัตรเหรียญเงินเงินรางวัล 700 บาท เหรียญรางวัลแข่งขัน
• เหรียญทองแดงใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงเงินรางวัล 500 บาท เหรียญรางวัลแข่งขัน
• ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
รางวัลพิเศษผู้ติว : เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผู้ติวจะได้รับโลห์เกียรติคุณ ท่านละ 1 ใบ