ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

ภาพยนตร์จากพระกิติคุณ 4 เล่ม มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้เผยแพร่ “ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านพระคัมภีร์” ของพระกิตติคุณ 4 เล่ม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น โดยเป็นเสียงอ่านจาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน นับเป็นสื่อพระคัมภีร์ใหม่ล่าสุดซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คริสตจักร และพี่น้องคริสตชนอีกมากมาย โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับ LUMO Project และ One Hope Thailand ในการผลิต และเผยแพร่

“ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ ในสมัยพระเยซู ผ่านพระคัมภีร์ และช่วยส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจมากขึ้น

“ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์” ช่วย ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาล นำไปใช้ในการสอน การแบ่งปัน

มัทธิว 50 เรื่อง คลิกที่ภาพ

มาระโก 29 เรื่อง คลิกที่ภาพ

ลูกา 59 เรื่อง คลิกที่ภาพ

ยอห์น 30 เรื่อง คลิกที่ภาพ

คลิปคำอธิบาย ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดทำคลิปคำอธิบาย จากภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก