เสียงอ่าน ภาษา อาข่า เขมรถิ่นไทย ลีซู

ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

อาข่า Akha • เขมรถิ่นไทย Khmer Northern • ลีซู Lisu

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : Faith Comes By Hearing (FCBH) ได้รับความกรุณาอนุญาตให้จัดทำภาพยนตร์ชุด LUMO และ Gospel เพื่อพันธกิจการใช้งาน โดยไม่หวังผลทางการค้า แต่เพื่อการกุศลและศาสนา ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

สำหรับการใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งเขตปกครองและแคนาดา
• การเผยแพร่ภาพยนตร์กระทำได้ผ่านทุกช่องทางสื่อออนไลน์(โดยไม่มีค่าโฆษณา) หรือในรูปแบบเผยแพร่สดที่ใช้เนื้อหาภายในคลิปไม่เกิน 10 นาที
• ภาพยนตร์ที่มีความยาวเนื้อหาเต็มสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้แก่ผู้ฟังสดได้ตราบใดที่อยู่ในเคหะสถานของคริสตจักร สถานศึกษาหรือเรือนจำ
• ไม่อนุญาตให้ถ่ายทอด
• ห้ามทำการคัดลอกและเผยแพร่ภาพยนตร์ในอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นวัตถุ
• ภาพยนตร์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียกร้องการบริจาค

สำหรับการใช้งานนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเขตปกครอง และ แคนาดา
• การเผยแพร่ภาพยนตร์กระทำได้ผ่านทุกช่องทางสื่อออนไลน์  (โดยไม่มีค่าโฆษณา) หรือในรูปแบบเผยแพร่สดที่สามารถปิดกั้นการเข้าถึงประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเขตปกครอง และ แคนาดา หรือใช้เนื้อหาภายในคลิปไม่เกิน 10 นาที

• ภาพยนตร์ที่มีความยาวเนื้อหาเต็มสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้แก่ผู้ฟังสดได้แต่ต้องไม่อยู่ในรูปแบบไลฟสด
• สิทธิในการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่กระทำต่างหาก กรุณาติดต่อ FCBH เพื่อรับรายละเอียด
• การเผยแพร่ภาพยนตร์สามารถทำได้ผ่านสื่อที่เป็นวัตถุ และกระจายสัญญาณไวไฟท้องถิ่นโดยไม่เรียกเก็บจากผู้ใช้งาน
• ภาพยนตร์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียกร้องการบริจาค

รหัสเข้าชม Code : GodOrdained