มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน

หลายภาษากำลังรอคอยพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของตน แต่น่าเศร้าที่บางภาษามีการแปลพระคัมภีร์แล้ว แต่พี่น้องกลับไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะหาซื้อพระคัมภีร์เป็นของตนเอง ในฐานะที่สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นผู้แปลและผลิตพระคัมภีร์ภาษาถิ่นแก่กลุ่มชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ม้ง, อาข่า, กะเหรี่ยง, ฉาน, ลาหู่, เมี่ยน ฯลฯ เราจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนชนเผ่าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีความต้องการพระคัมภีร์อยู่อีกมาก

เมื่อท่านถวายเพื่อ “มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ :

จัดซื้อพระคัมภีร์ภาษาถิ่นเพื่อมอบให้พี่น้องคริสตชนชนเผ่าต่างๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านทางคริสตจักร หรือผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานกับกลุ่มชนเผ่าต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

มอบพระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงสะกอ ศจ.ซันนี่ แดนพงพี