สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง

สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหง พระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขา และจะเงี่ยพระกรรณฟัง

คริสตชนในหลายประเทศทั่วโลกกำลังถูกข่มเหงเพราะความเชื่อของตน บางประเทศตกอยู่ในสภาวะสงครามจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือศาสนา ประชากรไม่น้อยต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนและกลายเป็นผู้อพยพ บางประเทศก็เผชิญกับผู้ก่อการร้ายและการโจมตีอยู่เรื่อยๆ สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศเหล่านั้นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้คนของตนทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณ ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเกิดการข่มเหง พระวจนะของพระเจ้ายิ่งเป็นที่ต้องการของผู้คน ประเทศเหล่านี้ต้องการคำอธิษฐานเผื่ออย่างมาก รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินด้วย

เมื่อท่านถวายเพื่อ “สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง” เงินของท่านจะถูก:

ส่งไปให้สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านพระวจนะและการช่วยเหลือผู้คน อาทิ ซีเรีย, อิรัก, อียิปต์, ปากีสถาน, ลาว ฯลฯ

โครงการช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหงในประเทศซีเรีย

สงครามในประเทศซีเรียยังคงยืดเยื้อเป็นเวลาเกือบสี่ปีแล้ว ประชาชนได้รับความลำบากทั้งด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศซีเรียยังคงให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เฉพาะอย่างยิ่งการประกาศข่าวประเสริฐ การจัดโปรแกรมสำหรับคริสเตียนวัยหนุ่มสาว การนำพระวจนะไปถึงเด็กซีเรีย การรักษาบาดแผลในจิตใจ การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมพระคริสตธรรมกับคริสตจักร การจัดอบรมครูรวีวารศึกษา การยุติปัญหาและแก้ไขเรื่องความขัดแย้ง แต่สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือการหนุนใจคริสตจักรที่ถูกข่มเหง (ลูกา 10: 41-42)

แม้ความยากลำบากที่ประเทศซีเรียเผชิญในไตรมาสแรกของปียังคงมีอยู่ แต่โดยความเชื่อ ภารกิจของสมาคมพระคริสธรรมซีเรีย ยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุด นอกจากความลำบากเหล่านั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง และการขนส่งทางเรือที่หายากมาก แต่เท่าที่สมาคมพระคริสตธรรมซีเรียสามารถทำได้ และโดยความช่วยเหลือของพระเจ้า สมาคมพระคริสตธรรมซีเรียสามารถส่งหนังสือไปยังคริสตจักร Greek Melkite Catholic, Greek orthodox, Arminian orthodox, Syriac orthodox, Evangelical Union Church, Armenian Protestants ในเมืองต่างๆ ได้แก่ Damascus, Aleppo, Homs, Hama, Latakia และชนบทของเมืองเหล่านี้ เป็นพระคัมภีร์จำนวน 474 เล่ม หนังสือเลี้ยงดูฝ่ายวิญญาณ 44 เล่ม และพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ 19 เล่ม


หากท่านมีภาระใจในการถวายให้สมาคมพระคริสตธรรมซีเรีย เพื่อนำพระคัมภีร์ไปแจกจ่ายให้คริสตจักรต่างๆ ที่กำลังถูกข่มเหงอยู่ ท่านสามารถถวายได้ที่ “สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง”

ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-41653-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-41653-8