อาลักษณ์จิ๋ว 2020

“อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

คัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมเอเสเคียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-7

ประกาศผลการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ อาลักษณ์จิ๋ว

คำพยานน้อง ประถมศึกษาปีที่ 4-6

คำพยานน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

คำพยานน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

การแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ เป็นการฝึกฝนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน การคัดลอกพระคัมภีร์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตด้านจิตวิญญาณอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น การแข่งขันนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย เพื่อที่เยาวชนจะได้ฝึกทักษะของตนเองในด้านต่างๆ อาทิ ความรอบรู้ ทักษะการจดจำเรื่องราวในพระคัมภีร์ ฝึกสมาธิ และพัฒนาความแม่นยำในการคัดลอกพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง โดยผู้ชนะการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด พร้อมใบประกาศนียบัตร

มอบใบประกาศนียบัตร อาลักษณ์จิ๋ว

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการอาลักษณ์จิ๋ว ทุกท่าน และทุกองค์กร

 • บริษัท เทียนโป จำกัด
 • บริษัท สปาร์คโกลบอล จำกัด
 • บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
 • รถยนต์สามดาว
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
 • โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 • มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)
 • คริสตจักรสะพานเหลือง
 • พญ.เจรียง จันทรกมล
 • ผป.รศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
 • ผป.บุญเรือง ทองบริสุทธิ์
 • .จิรภา นิวาตพันธุ์
 • คุณจินตนา เจนวาณิชย์
 • คุณทรงเสริม หล่อกัณภัย
 • คุณสุดาวดี วิริยะวารี
 • คุณวีรพจน์ พรฐิติโภคิน
 • คุณอำไพ ศรีภัทร
 • คุณพัชรี สุขวงศ์
 • คุณโมทนา อรุณรัศมีวงศ์
 • คุณรัตนา ชัยชนะกล
 • คุณสุรีย์ โควินท์ทวีวัฒน์
 • คุณกัลยวรางค์ ยังประเสริฐ
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

คณะกรรมการตรวจ

รอบที่ 1 คริสตจักรเทียนสั่ง

รอบที่ 1 คริสตจักรแสงสว่าง

รอบที่ 1 คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์

มาดามชิน คัดลอกพระคัมภีร์

น้องพลอยขวัญ อายุ 8 ขวบ

ผลงานผู้เข้าประกวด

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตน้องปูลม

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย

น้องธีธัชธันย์ อายุ 11 ขวบ

ผลงานผู้เข้าประกวด

น้องต้นน้ำ

คุณจิตวัต ปั๋นทอง (น้องจุน)

น้อง ณ ธรณ์ อายุ 14 ขวบ

น้องลิลลี่

คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ อาลักษณ์จิ๋ว

แกลลอรี่ อาลักษณ์จิ๋ว