อาลักษณ์จิ๋ว 2020

“อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

คัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมเอเสเคียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-7

ประกาศผลการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ อาลักษณ์จิ๋ว

คำพยานน้อง ประถมศึกษาปีที่ 4-6

คำพยานน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

คำพยานน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

การแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะในการคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ เป็นการฝึกฝนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน การคัดลอกพระคัมภีร์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตด้านจิตวิญญาณอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น การแข่งขันนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย เพื่อที่เยาวชนจะได้ฝึกทักษะของตนเองในด้านต่างๆ อาทิ ความรอบรู้ ทักษะการจดจำเรื่องราวในพระคัมภีร์ ฝึกสมาธิ และพัฒนาความแม่นยำในการคัดลอกพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง โดยผู้ชนะการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด พร้อมใบประกาศนียบัตร

มอบใบประกาศนียบัตร อาลักษณ์จิ๋ว

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการอาลักษณ์จิ๋ว ทุกท่าน และทุกองค์กร

 • บริษัท เทียนโป จำกัด
 • บริษัท สปาร์คโกลบอล จำกัด
 • บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
 • รถยนต์สามดาว
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 • โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
 • โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 • มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)
 • คริสตจักรสะพานเหลือง
 • พญ.เจรียง จันทรกมล
 • ผป.รศ.ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
 • ผป.บุญเรือง ทองบริสุทธิ์
 • .จิรภา นิวาตพันธุ์
 • คุณจินตนา เจนวาณิชย์
 • คุณทรงเสริม หล่อกัณภัย
 • คุณสุดาวดี วิริยะวารี
 • คุณวีรพจน์ พรฐิติโภคิน
 • คุณอำไพ ศรีภัทร
 • คุณพัชรี สุขวงศ์
 • คุณโมทนา อรุณรัศมีวงศ์
 • คุณรัตนา ชัยชนะกล
 • คุณสุรีย์ โควินท์ทวีวัฒน์
 • คุณกัลยวรางค์ ยังประเสริฐ
 • ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

คณะกรรมการตรวจ

รอบที่ 1 คริสตจักรเทียนสั่ง

รอบที่ 1 คริสตจักรแสงสว่าง

รอบที่ 1 คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์

กติกาการแข่งขัน

 1. การแข่งขันแบบเดี่ยว ในนามส่วนบุคคล หรือ หน่วยงาน
 2. การแข่งขันแบ่งเป็น • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6
 3.  ผู้สมัครคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมเอเสเคียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1-7 (จากเล่มที่จัดส่งให้เท่านั้น)
 4. ผู้สมัครจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ด้วยตนเอง เช่น สมุดคัดลอก ปากกา (สีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น)
 5.  ค่าสมัครทุกระดับ ท่านละ 100 บาท (ได้รับหนังสือพระธรรมเอเสเคียล ฉบับมาตรฐาน จำนวน 1 เล่ม)
 6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2020 สมัครได้ที่เว็บไซต์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย www.thai.bible (รับจำนวนจำกัด)
 7. กำหนดส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2020 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และ ผู้สมัครต้องเซ็นรับรอง “เป็นลายมือและผลงานของข้าพเจ้าทั้งหมด” ส่งมาที่ “สมาคมพระคริสตธรรมไทย (อาลักษณ์จิ๋ว) 319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความถูกต้อง 50 %
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20 %
 • พัฒนาการ 20 %
 • ความคิดสร้างสรรค์ 10 %

รางวัล (ไม่จำกัดจำนวน)

 • รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 500 บาท และใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญเงิน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 300 บาท และใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทองแดง
 • หมายเหตุ : ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์จะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน

ประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 2020 ที่เว็บไซต์สมาคมพระคริสตธรรมไทย www.thai.bible

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ หรือ คุณกรณิกา ศิรินาม โทร. 095-584-2418, 02-279-8341 Line : @thaibible.line

มาดามชิน คัดลอกพระคัมภีร์

น้องพลอยขวัญ อายุ 8 ขวบ

ผลงานผู้เข้าประกวด

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตน้องปูลม

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย

น้องธีธัชธันย์ อายุ 11 ขวบ

ผลงานผู้เข้าประกวด

น้องต้นน้ำ

คุณจิตวัต ปั๋นทอง (น้องจุน)

น้อง ณ ธรณ์ อายุ 14 ขวบ

น้องลิลลี่

คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ อาลักษณ์จิ๋ว

แกลลอรี่ อาลักษณ์จิ๋ว