ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

ภาพยนตร์จากพระกิติคุณ 4 เล่ม มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้เผยแพร่ “ภาพยนต์ประกอบเสียงอ่านพระคัมภีร์” ของพระกิตติคุณ 4 เล่ม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น โดยเป็นเสียงอ่านจาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน นับเป็นสื่อพระคัมภีร์ใหม่ล่าสุดซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คริสตจักร และพี่น้องคริสตชนอีกมากมาย โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับ LUMO Project และ One Hope Thailand ในการผลิต และเผยแพร่

“ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ ในสมัยพระเยซู ผ่านพระคัมภีร์ และช่วยส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจมากขึ้น

“ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์” ช่วย ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาล นำไปใช้ในการสอน การแบ่งปัน

ยอห์น 1:1-18 พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์

ยอห์น 1:35-51 สาวกพวกแรกของพระเยซู

ยอห์น 12:37-50 พวกยิวไม่วางใจในพระเยซู

ลูกา 2:41-52 พระกุมารเยซูในพระวิหาร

มาระโก 13:1-31 ทรงพยากรณ์การทำลายพระวิหาร

มาระโก 12:35-44 คำถามเรื่องเชื้อสายของดาวิด

มัทธิว 11:25 12:21 จงมาหาเราและหยุดพัก

ยอห์น 4:1-26 พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย

ลูกา 9:51-62 ชาวสะมาเรียหมู่บ้านหนึ่งไม่ยอมต้อรรับพระเยซู

ยอห์น 7:25-44 ท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์หรือ?

มัทธิว 5:33-48 เรื่องการสาบาน

มัทธิว 26:36-56 การทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี

ลูกา 24:13-35 การเดินทางไปเอมมาอูส

มัทธิว 6:1-23 เรื่องการทำทาน

ยอห์น 1:19-34 คำพยานของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

มัทธิว 27:57 28:20 การฝังพระศพพระเยซู

มาระโก 9:30-50 การพยาการณ์ สิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์

มาระโก 11:1-26 พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

ลูกา 5:12-26 การทรงรักษาคนโรคเรื้อน

ลูกา 10:1-24 พวกเจ็ดสิบสองคนออกประกาศ

ลูกา 9:28-50 การทรงจำแลงพระกาย

คลิปคำอธิบาย ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดทำคลิปคำอธิบาย จากภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก