lumo john

พระกิตติคุณยอห์น ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เรียบเรียงโดย ยอห์น

กิตติคุณยอห์นทําให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นพระวาทะนิรันดร์ของพระเจ้าผู้ “ทรงบังเกิด เป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” กิตติคุณนี้เขียนขึ้นเพื่อผู้อ่านจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระ ผู้ช่วยให้รอดซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพวกเขาจะได้รับ ชีวิตโดยการเชื่อในพระองค์ (20:31) ดังที่หนังสือเล่มนี้เองได้กล่าวไว้

หลังจากบทที่หนึ่งที่บ่งบอกว่าพระเยซูเป็นพระวาทะนิรันดร์ของพระเจ้าแล้ว ตอนแรกของ กิตติคุณก็นําเสนอการอัศจรรย์หลายอย่างที่สําแดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ คือเป็นพระบุตรของพระเจ้า ตามมาด้วยพระดํารัสสอนซึ่งอธิบายสิ่ง ที่การอัศจรรย์ได้เปิดเผยให้ทราบ กิตติคุณตอนนี้บอกถึงการที่บางคนได้มาเชื่อในพระเยซูและ กลายเป็นสาวกของพระองค์ขณะที่คนอื่นๆ ต่อต้านและไม่ยอมเชื่อพระองค์ บทที่ 13-17 บันทึก อย่างละเอียดเกี่ยวกับ 1) ความผูกพันอย่างใกล้ชิดระหว่างพระเยซูกับสาวกในคืนที่ทรงถูก จับกุม 2) พระดํารัสที่เตรียมให้เหล่าสาวกพร้อมรับสถานการณ์และ 3) คําตรัสให้กําลังใจ พวกเขาในคืนก่อนที่จะทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน

บทท้ายๆ กล่าวถึงการที่พระเยซูทรงถูกจับและทรงถูกไต่สวน ทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนและ ทรงเป็นขึ้นจากตาย ตลอดจนทรงปรากฏพระองค์แก่เหล่าสาวกหลังจากนั้น

ส่วนเนื้อหาเรื่องผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี (8:1-11) นั้นอยู่ในวงเล็บเพราะสําเนา โบราณจํานวนมากและฉบับแปลสมัยแรกๆ หลายฉบับไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่ก็มีสําเนาโบราณ และฉบับแปลอื่นๆ ที่รวมเรื่องนี้ไว้ในที่อื่นๆ

กิตติคุณยอห์นเน้นของประทานคือชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเราได้รับทางพระคริสต์ตั้งแต่ตอนนี้ ของ ประทานนี้มาถึงคนที่ตอบรับว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต อนึ่ง ลักษณะ เฉพาะที่โดดเด่นของกิตติคุณยอห์นก็คือการใช้สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวันมาเป็นสัญลักษณ์ บ่งถึงความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ อย่างเช่น น้ํา ขนมปัง แสงสว่าง คนเลี้ยงแกะกับแกะของ เขา ตลอดจนเถาองุ่นกับผลองุ่น

โครงร่างของเนื้อหา

  1. อารัมภบท (1:1-18)
  2. ยอห์นผู้ให้บัพติศมาและสาวกกลุ่มแรกของพระเยซู (1:19-51)
  3. พระราชกิจของพระเยซูต่อคนทั่วไป (2:1-12:50)
  4. ช่วงเวลาสุดท้ายในกรุงเยรูซาเล็มและแถบใกล้เคียง (13:1-19:42)
  5. พระเยซูทรงเป็นขึ้นและทรงปรากฏพระองค์ (20:1-31)
  6. ปัจฉิมบท: พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อีกครั้งหนึ่งในแคว้นกาลิลี (21:1-25)

ยอห์น 1:1:18 พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์

ยอห์น 1:19:34 คำพยานของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

ยอห์น 1:35-51 สาวกพวกแรกของพระเยซู

ยอห์น 3:22-36 พระเยซูและยอห์นผู้ให้บัพติศมา

ยอห์น 4:1-26 พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย

ยอห์น 4:27-54 พระองค์ทรงต้องการอะไร?

ยอห์น 5:1-18 การรักษาโรคที่สระน้ำ

ยอห์น 6:16-27 พระเยซูทรงดำเนินบนน้ำ

ยอห์น 6:61 7:10 ถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 6:28-60 พระเยซูคืออาหารแห่งชีวิต

ยอห์น 7:25-44 ท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์หรือ?

ยอห์น 7:45 8:11 ความไม่เชื่อของบรรดาผู้มีอำนาจ

ยอห์น 8:12-30 พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก

ยอห์น 9:13-34 พวกฟาริสีสอบสวนการรักษาคนตาบอด

ยอห์น 9:1-12 การทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด

ยอห์น 9:35-10:21 ความบอดทางจิตวิญญาน

ยอห์น 11:17-44 พระเยซูทรงเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย

ยอห์น 11:45-12:11 แผนการประหารพระเยซู

ยอห์น 12:12-36 พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่าผู้พิชิต

ยอห์น 12:37-50 พวกยิวไม่วางใจในพระเยซู

ยอห์น 14:1-14 พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดา

ยอห์น 14:15-31 พระสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอห์น 15:18-16:15 ความเกลียดชังของโลก

ยอห์น 16:16-33 ความเศร้าโศกจะกลายเป็นความชื่นชมยินดี

ยอห์น 18:1-24 การทรยศและการจับกุมพระเยซู

ยอห์น 18:25-19:3 เปโตรปฏิเสธพระเยซูอีก

ยอห์น 19:28-42 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

ยอห์น 20:1-18 การคืนพระชนม์

ยอห์น 20:19-31 การทรงปรากฎแก่พวกสาวก

ยอห์น 21:15-25 การทรงปรากฎแก่สาวกเจ็ดคน

#2e1ebcคลิปคำอธิบาย ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดทำคลิปคำอธิบาย จากภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก