lumo luke

พระกิตติคุณลูกา ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เรียบเรียงโดย ลูกา

กิตติคุณลูกาทําให้เราเห็นว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ทั้งของคน อิสราเอลและของคนทั้งมวล ลูกาบันทึกว่า พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเรียกให้พระเยซู “นํา ข่าวดีมายังคนยากจน” และกิตติคุณนี้เต็มไปด้วยความห่วงใยต่อคนที่ขัดสนทุกรูปแบบ อีกทั้ง ท่วงทํานองแห่งความชื่นชมยินดียังเป็นลักษณะที่โดดเด่นของหนังสือลูกาอีกด้วย โดยเฉพาะใน บทต้นๆ ซึ่งประกาศการเสด็จมาของพระเยซู และในอีกครั้งหนึ่งคือตอนจบเมื่อพระเยซูเสด็จ ขึ้นสู่สวรรค์ นอกจากนี้ผู้เขียนคนเดียวกันได้เล่าเรื่องราวการเติบโตและการแพร่ขยายความ เชื่อของคริสเตียนหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วไว้ในหนังสือกิจการของอัครทูตอีกด้วย

ตอนที่สองและตอนที่หก (ดูโครงร่าง) มีหลายเรื่องที่พบแต่ในกิตติคุณเล่มนี้เท่านั้น เช่น เรื่องบทเพลงของทูตสวรรค์และคนเลี้ยงแกะที่มาเฝ้าเมื่อพระเยซูประสูติ พระกุมารเยซูในพระ วิหาร อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี และอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย หนังสือกิตติคุณนี้เน้น เรื่องต่อไปนี้อย่างมาก คือ การอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ บทบาทของสตรีในพระราชกิจ ของพระเยซูและการที่พระเจ้าทรงอภัยบาป

โครงร่างของเนื้อหา

  1. บทนํา (1:1-4)
  2. การเกิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมากับการประสูติและวัยเยาว์ของพระเยซู (1:5-2:52)
  3. พันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมา (3:1-20)
  4. พระเยซูทรงรับบัพติศมาและทรงถูกทดลอง (3:21-4:13)
  5. พระราชกิจของพระเยซูต่อคนทั่วไปในแคว้นกาลิลี (4:14-9:50)
  6. จากแคว้นกาลิลีสู่กรุงเยรูซาเล็ม (9:51-19:27)
  7. สัปดาห์สุดท้ายในกรุงเยรูซาเล็มและแถบใกล้เคียง (19:28-23:56)
  8. พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้น ทรงปรากฏพระองค์ และเสด็จสู่สวรรค์ (24:1-53)

ลูกา 1:1-14 คำอุทิศแก่เธโอฟีลัส

ลูกา 1:5-25 การพยากรณ์กำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

ลูกา 1:26-56 การพยากรณ์เรื่องการประสูติของพระเยซู

ลูกา 1:57-80 การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

ลูกา 2:1-21การประสูติของพระเยซู

ลูกา 2:22-40 การถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร

ลูกา 2:41-52 พระกุมารเยซูในพระวิหาร

ลูกา 3:1-20 การประกาศของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

ลูกา 3:21-22 พระเยซูทรงรับบัพติศมา

ลูกา 3:23-38 การลำดับพงศ์พันธ์ของพระเยซู

ลูกา 4:1-13 พระเยซูทรงถูกทดลอง

ลูกา 4:14-30 พระราชกิจในแคว้นกาลิลี

ลูกา 4:31-5:11 ชายที่มีผีโสโครก

ลูกา 5:12-26 การทรงรักษาคนโรคเรื้อน

ลูกา 5:27-39 การทรงเรียกเลวี

ลูกา 6:1-16 สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโต

ลูกา 6:17-36 การทรงปรนนิบัติมวลชน

ลูกา 6:37-45 การพิพากษาผู้อื่น

ลูกา 6:46 7:10 รากฐานสองชนิด

ลูกา 7:11-35 การทรงให้แม่ม่ายที่นาอินเป็นขึ้นจากตาย

ลูกา 7:36-50 หญิงที่เคยทำบาปได้รับการยกโทษ

ลูกา 8:1-21 สตรีบางคนไปกับพระเยซู

ลูกา 8:22-39 การทรงห้ามพายุ

ลูกา 8:40 9:9 บุตรสาวของไยรัส

ลูกา 9:10-27 การทรงเลี้ยงคนห้าพันคน

ลูกา 9:28-50 การทรงจำแลงพระกาย

ลูกา 9:51-62 ชาวสะมาเรียไม่ยอมต้อนรับพระองค์

ลูกา 10:1-24 พวกเจ็ดสิบสองคนออกประกาศ

ลูกา 10:25-42 ชาวสะมาเรียใจดี

ลูกา 11:1-28 พระดำรัสสอนเรื่องการอธิษฐาน

ลูกา 11:29-54 การแสวงหาหมายสำคัญ

ลูกา 12:1-21 คำเตือนเรื่องความหน้าซื่อใจคต

ลูกา 12:22-34 ความกังวลและความกระวนกระวาย

ลูกา 12:35-59 บรรดาบ่าวที่เฝ้าระวัง

ลูกา 13:1-21 จงกลับใจใหม่ไม่เช่นนั้นจะพินาศ

ลูกา 13:22-35 ประตูคับแคบ

ลูกา 14:1-24 การทรงรักษาชายที่เป็นโรคบวมน้ำ

ลูกา 14:25 15:10 ความเสียสละในการเป็นสาวก

ลูกา 15:11-32 อุปมาเรื่องบุตรหายไป

ลูกา 16:1-18 อุปมาเรื่องพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์

ลูกา 16:19-31 เศรษฐีกับลาซารัส

ลูกา 17:1-19 พระดำรัสสอนบางตอนของพระเยซู

ลูกา 17:20-37 การปรากฎของแผ่นดินพระเจ้า

ลูกา 18:1-14 อุปมาเรื่องหญิงม่ายและผู้พิพากษาอธรรม

ลูกา 18:15-43 การอวยพรเด็กเล็กๆ

ลูกา 19:1-27 พระเยซูกับศักเคัยส

ลูกา 19:28-48 พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต

ลูกา 20:1-19 ปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซู

ลูกา 20:20 21:4 การส่งส่วยให้กับซีซาร์

ลูกา 21:5-26 พยากรณ์ถึงการทำลายพระวิหาร

ลูกา 21:27 22:13 การเสด็จมาของบุตรมนุษย์

ลูกา 22:14-38 การทรงตั้งพิธีมหาสนิท

ลูกา 22:39-65 คำอธิษฐานบนภูเขามะกอกเทศ

ลูกา 22:66 23:25 พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าสภายิว

ลูกา 23:26-43 การตรึงพระเยซูที่กางเขน

ลูกา 23:44-49 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

ลูกา 23:50 24:12 การฝังพระศพพระเยซู

ลูกา 24:13-35 การเดินทางไปเอมมาอูส

ลูกา 24:36-53 การปราฏต่อพวกสาวก

คลิปคำอธิบาย ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดทำคลิปคำอธิบาย จากภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก