lumo mark

พระกิตติคุณมาระโก ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เรียบเรียงโดย มาระโก

กิตติคุณมาระโกเริ่มด้วยข้อความว่า “ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระ เจ้า” มาระโกทําให้เราเห็นภาพพระเยซูว่าทรงเป็นบุคคลที่แสดงออกด้วยการกระทําและสิทธิ อํานาจ สิทธิอํานาจของพระองค์นั้นเห็นได้ในคําสอน ในฤทธิ์เดชเหนือผี และในการอภัยบาป พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองว่าบุตรมนุษย์ ผู้เสด็จมาประทานชีวิตของพระองค์เพื่อปลดปล่อย ผู้คนให้เป็นอิสระจากบาป

มาระโกนําเสนอเรื่องราวของพระเยซูอย่างตรงไปตรงมาและฉับไว โดยเน้นที่พระราชกิจ ของพระเยซูมากกว่าคําตรัสและคําสอนของพระองค์ หลังจากเกริ่นเรื่องของยอห์นผู้ให้บัพติศมา เรื่องพระเยซูทรงรับบัพติศมาและทรงถูกทดลองแล้ว ผู้เขียนก็บรรยายต่อทันทีด้วยเรื่อง พระราชกิจของพระเยซูในการรักษาโรค และในการสั่งสอน เมื่อเวลาผ่านไปสาวกของพระเยซู ก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ชัดเจนขึ้น แต่ฝ่ายที่ต่อต้านพระเยซูกลับยิ่งเกลียดชังและเป็นปฏิปักษ์กับ พระองค์มากขึ้น กิตติคุณบทหลังๆ รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพระ เยซู โดยเฉพาะการถูกตรึงที่ไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตาย

โดยทั่วไปถือว่ามาระโกไม่ได้เขียนตอนจบของกิตติคุณเล่มนี้แต่เป็นผู้อื่นเขียนเพิ่มเติมไว้

โครงร่างของเนื้อหา

  1. ตอนเริ่มต้นของกิตติคุณ (1:1-13)
  2. พระราชกิจของพระเยซูต่อคนทั่วไปในกาลิลี (1:14-9:50)
  3. จากแคว้นกาลิลีสู่กรุงเยรูซาเล็ม (10:1-52)
  4. สัปดาห์สุดท้ายในกรุงเยรูซาเล็มและแถบใกล้เคียง (111-15:47)
  5. พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย (16:1-8)
  6. พระเยซูผู้คืนพระชนม์ ทรงปรากฏพระองค์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (16:9-20)

มาระโก 29 เรื่อง

มาระโก 1:1-20 การประกาศของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

มาระโก 1:21-45 ชายที่มีผีโสโครก

มาระโก 2:1-22 การทรงรักษาคนง่อย

มาระโก 2:23 3:12 สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโต

มาระโก 3:13-35 การทรงเลือกสาวกสิบสองคน

มาระโก 4:1-34 อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช

มาระโก 4:35 5:20 การทรงห้ามพายุ

มาระโก 5:21-43 บุตรสาวของไยรัสและหญิง...

มาระโก 6:1-29 ชาวนาซาเร็ธไม่ยอมรับพระเยซู

มาระโก 6:30-56 การทรงเลี้ยงคนห้าพันคน

มาระโก 7:1-30 คำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มาระโก 7:31 8:21 การรักษาคนหูหนวก

มาระโก 8:22 9:1 การทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา

มาระโก 9:2-29 การทรงจำแลงพระกาย

มาระโก 9:30-50 การพยากรณ์อีกครั้ง การสิ้นและการคืนพระชนม์

มาระโก 10:1-31 การตรัสสอนเรื่องการหย่าร้าง

มาระโก 10:32-52 การทรงพยากรณ์เป็นครั้งที่ 3 ถึงการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์

มาระโก 11:1-26 พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่าผู้พิชิต

มาระโก 11:27 12:12 ปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซู

มาระโก 12:13-34 การส่งส่วยให้กับซีซาร์

มาระโก 12:35-44 คำถามเรื่องเชื้อสายของดาวิด

มาระโก 13:1-31 ทรงพยากรณ์การทำลายพระวิหาร

มาระโก 13:32 14:11 ความจำเป็นในการเฝ้าระวังอยู่

มาระโก 14:12-31 การเสวยปัสกากับพวกสาวก

มาระโก 14:32-52 การทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี

มาระโก 14:53 15:15 พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าสภายิว

มาระโก 15:16-32 พวกทหารล้อเลียนพระเยซู

มาระโก 15:33-47 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู

มาระโก 16:1-20 การคืนพระชนม์

คลิปคำอธิบาย ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดทำคลิปคำอธิบาย จากภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก