lumo matthew

พระกิตติคุณมัทธิว ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เรียบเรียงโดย มัทธิว

กิตติคุณมัทธิวบอกเล่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งพระเจ้าทรง สัญญาไว้ พระองค์ทรงทําให้พระสัญญาที่ให้ไว้กับประชากรของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมเป็น จริงผ่านทางพระเยซู นี่ไม่ได้เป็นเพียงข่าวประเสริฐสําหรับคนยิวเท่านั้นแต่เป็นข่าวประเสริฐ สําหรับคนทั้งโลก

มัทธิวเรียบเรียงหนังสือกิตติคุณไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยเริ่มต้นด้วยการประสูติของพระ เยซู การรับบัพติศมาและการถูกมารทดลอง แล้วตามด้วยเรื่องพระราชกิจ การเทศนา การสั่ง สอน และการรักษาโรคในแคว้นกาลิลี หลังจากนั้นหนังสือกิตติคุณบันทึกการเดินทางของพระ เยซูจากกาลิลีไปกรุงเยรูซาเล็ม และเหตุการณ์ในสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูจนไปสิ้นสุดที่การ ถูกตรึงที่ไม้กางเขนและการเป็นขึ้นจากตาย

กิตติคุณมัทธิวเผยให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นบรมครู ผู้ทรงสิทธิอํานาจในการตีความธรรม บัญญัติของพระเจ้า ผู้ทรงสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า คําสอนของพระองค์ส่วนใหญ่จัดกลุ่ม ตามหัวข้อได้เป็นห้ากลุ่มใหญ่ๆ คือ

 1. คําเทศนาบนภูเขา ซึ่งเกี่ยวกับอุปนิสัย หน้าที่ สิทธิพิเศษและจุดหมายปลายทางของพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์ (บทที่ 5-7)
 2. คําสั่งสอนแก่สาวก 12 คนเกี่ยวกับพันธกิจของพวกเขา (บทที่ 10)
 3. อุปมาว่าด้วยแผ่นดินสวรรค์ (บทที่ 13)
 4. คําสอนเรื่องความหมายของการเป็นสาวก (บทที่ 18)
 5. คําสอนเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของยุคปัจจุบันและแผ่นดินของพระเจ้าที่กําลังจะมาถึง (บทที่ 24-25)

โครงร่างของเนื้อหา

 1. ลําดับพงศ์พันธุ์และการประสูติของพระเยซู (1:1-2:23)
 2. พันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมา (3:1-12)
 3. พระเยซูทรงรับบัพติศมาและทรงถูกทดลอง (3:13-4:11)
 4. พระราชกิจของพระเยซูต่อคนทั่วไปในแคว้นกาลิลี (4:12-18:35)
 5. จากแคว้นกาลิลีสู่กรุงเยรูซาเล็ม (19:1-20:34)
 6. สัปดาห์สุดท้ายในกรุงเยรูซาเล็มและแถบใกล้เคียง (21:1-27:66)
 7. พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นจากตายและทรงปรากฏพระองค์ (28:1-20)

มัทธิว 1:1-17 ลำดับพงศ์ของพระเยซู

มัทธิว 1:18 2:12 การประสูติของพระเยซู

มัทธิว 2:13-23 การประหารทารก

มัทธิว 3:1-17 การประกาศของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

มัทธิว 4:1-25 มารมาทดลองพระเยซู

มัทธิว 5:1-20 คำเทศนาบนภูเขา

มัทธิว 5:21-32 เรื่องความโกรธ

มัทธิว 5:33-48 เรื่องการสาบาน

มัทธิว 6:1-23 เรื่องการทำทาน

มัทธิว 6 :24 7: 6 การเป็นเบ่าสองนาย

มัทธิว 7:7-29 ขอ หา เคาะ

มัทธิว 8:1-22 พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน

มัทธิว 8:23 9:8 การทรงห้ามพายุ

มัทธิว 9:9-26 การทรงเรียกมัทธิว

มัทธิว 9:27 10:15 การทรงรักษาคนตาบอดสองคน

มัทธิว 10:16-42 การข่มเหงที่จะมาถึง

มัทธิว 11:1-24 ผู้ส่งข่าวของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

มัทธิว 11:25 12:21 จงมาหาเราและหยุดพัก

มัทธิว 12:22-50 พระเยซูและเบเอลเซบูล

มัทธิว 13:1-23 อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช

มัทธิว 13:24-43 อุปมาเรื่องข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาลี

มัทธิว 13:44-58 อุปมาสามเรื่อง

มัทธิว 14:1-21 การตายของยอห์นผู้ให้บัพติศมา

มัทธิว 14:22-36 พระเยซูทรงดำเนินบนทะเล

มัทธิว 15:1-28 คำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มัทธิว 15:29 16:4 การทรงรักษาคนจำนวนมาก

มัทธิว 16:5-20 เชื้อของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

มัทธิว 16:21 17:13 พยากรณ์การสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์

มัทธิว 17:14-27 การทรงรักษาเด็กที่มีผีสิง

มัทธิว 18:1-14 คนที่เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์

มัทธิว 18:15-35 การตักเตือนผู้อื่นที่ทำความผิดบาป

มัทธิว 19:1-15 การตรัสสอนเรื่องการหย่าร้าง

มัทธิว 19:16 20:16 เศรษฐีหนุ่ม

มัทธิว 20:17-34 พยากรณ์ครั้งที่ 3 สิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์

มัทธิว 21:1-22 พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต

มัทธิว 21:23-46 ปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซู

มัทธิว 22:1-14 อุปมาเรื่องงานเลี้ยงในพิธีอภิเษกสมรส

มัทธิว 22:15-46 การส่งสวยให้กับซีซาร์

มัทธิว 23:1-28 การทรงประณามพวกธรรมมาจารย์

มัทธิว 23:29 24:2 คนหน้าซื่อใจคต

มัทธิว 24:3-35 หมายสำคัญของการสิ้นยุค

มัทธิว 24:36-51 ความจำเป็นในการเฝ้าระวังอยู่

มัทธิว 25:1-30 อุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีสิบคน

มัทธิว 25:31 26:16 การทรงพิพากษาประชาชาติทั้งหลาย

มัทธิว 26:17-35 การเสวยปัสกากับอัครทูต

มัทธิว 26:36-56 การทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี

มัทธิว 26:57-75 พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าสภายิว

มัทธิว 27:1-31 พระเยซูทรงถูกนำมาหาปีลาต

มัทธิว 27:32-56 การตรึงพระเยซูที่กางเขน

มัทธิว 27:57 28:20 การฝังพระศพพระเยซู

คลิปคำอธิบาย ภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์

สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดทำคลิปคำอธิบาย จากภาพยนตร์ประกอบเสียงอ่านจากพระคัมภีร์ พระธรรมมาระโก