Trauma Healing

อบรมการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ

ประสบการณ์บางอย่างในชีวิตช่างเจ็บปวดเหลือเกิน ความทุกข์นั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่า "การบาดเจ็บ"

การบาดเจ็บเป็นบาดแผลลึกของหัวใจ และจิตใจที่ใช้เวลานานในการรักษา มันทำร้ายทุกส่วนของเรา ความสัมพันธ์ของเรา ร่างกายของเรา ความคิดของเรา และศรัทธาของเรา

 

นำการเยียวยาและสร้างความสุขสมบูรณ์ ในชุมชนแห่งการเอาใจใส่กันและกัน

ผู้คนจำนวนมากประสบกับเหตุการณ์เลวร้าย และได้รับผลกระทบทางจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันการเข้าถึงการเยียวยารักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนั้นมีอย่างจำกัด  เราจึงมุ่งหวังที่จะนำการเยียวยาและสร้างความสุขสมบูรณ์สู่ชุมชน โดยการจัดอบรม ให้องค์ความรู้  และส่งเสริมประชาชนทั่วไปให้มีทักษะ และความรู้เบื้องต้น เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือ และเอาใจใส่ผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจในชุมชนของพวกเขาเองได้

เราทำอะไร?

กิจกรรมหลักของเรา คือ ให้องค์ความรู้ ส่งเสริมคริสตจักร หรือองค์กรต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจในชุมชนของพวกเขา ผ่านกิจกรรมเช่น อบรมสัมมนา กลุ่มเยียวยา โดยใช้รูปแบบหลักสูตรจากสถาบันเยียวยาบาดแผลในจิตใจ ของสมาคมพระคริสต์ธรรมอเมริกา ซึ่งเป็นการผสมผสานหลักการพื้นฐานทางพระคัมภีร์ และสุขภาพจิตเข้าด้วยกันอย่างสมดุลย์

ทำไมต้อง Trauma Healing?

บาดแผลในจิตใจส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่เกี่ยวกับระดับการศึกษา ระดับฐานะ เชื้อชาติ หรือศาสนาแต่อย่างใด เหตุการณ์เจ็บปวดที่สร้างบาดแผลในจิตใจ มีผลกระทบต่อสมอง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งทำลาย คุณค่าในตนเอง ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และความสัมพันธ์ ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้นการเยียวยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คนสามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิต

เราทำงานที่ไหน?

เราให้บริการทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มาข้อมูล : Trauma Healing Thailand, American Bible Society

สมัครเข้าร่วมการอบรม

การแนะนำโครงการ

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง-1 วัน การแนะนำโครงการผ่านรูปแบบการสาธิตตัวอย่างบทเรียน ให้แก่ผู้นำคริสตจักร และองค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจ เพื่อให้ตระหนักถึงของความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่า จะบูรณาการเข้าไปในพันธกิจของพวกเขาได้อย่างไร และสามารถกำหนดบุคคลากรที่เหมาะสม เข้ามารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดกระบวนการในชุมชนของเขาต่อไปได้

การอบรมขั้นต้น

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานด้านพระคัมภีร์และด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบาดแผลทางจิตใจ พวกเขาจะได้สำรวจจิตใจตนเองว่ามีบาดแผลที่หรือไม่ และนำให้พระคริสต์เยียวยารักษา อีกทั้งเรียนรู้วิธีการนำกลุ่มแบบมีส่วนร่วม รูปแบบของโปรแกรม และพัฒนาวางแผนการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนของพวกเขา

การอบรมขั้นสูง

การอบรมสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมขั้นต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากอบรมขั้นต้นและการฝึกปฏิบัตินำกลุ่ม ผูู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัติรับรองในฐานะผู้จัดกระบวนการอบรม  หรือผู้จัดกระบวนการกลุ่มเยียวยา

กลุ่มรักษ์ใจ (Healing Group)

กลุ่มเยียวยาสำหรับผู้เข้าร่วมจำนวน 6 – 12 คน โดยใช้บทเรียนต่างๆ  เพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ และสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น  การจัดกลุ่มนี้สามารถจัดเป็นแบบสัปดาห์ละครั้ง  หรือแบบรีทรีตสุดสัปดาห์

กลุ่มเสริมสร้าง (COP)

การพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันของ ผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ แบ่งปันประสบการณ์การทำพันธกิจการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ  และอธิษฐานร่วมกัน  มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล : Trauma Healing Thailand, American Bible Society

อบรมการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

วันที่ 9-12 มีนาคม 2020

วันที่ 25-27 กันยายน 2019

วันที่ 13-15 กันยายน 2017

การเยียวยารักษาแผลใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือการทำให้สุขภาพจิตที่ผ่านการทดสอบแล้วด้วยการปฏิบัติและการเข้าส่วนกับพระเจ้าทางพระคัมภีร์เป็นหนึ่งเดียวกัน