ถวายทรัพย์

พันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”

[ubs_bible_reader /]