พันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย 2023

คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ
แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น
พันธกิจสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ระดมทุนได้ 50,000 บาท

ภาพรวม

การระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทำพันธกิจด้านพระวจนะเพื่อคนไทยมานานกว่า 150 ปี นอกเหนือจากการแปล ผลิต และจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์แล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะทำให้พระวจนะเข้าถึงคนไทยทุกคน และเข้าส่วนในชีวิตของผู้คน ดังคำขวัญของเรา “ให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” เรามุ่งมั่นทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถวายที่มีใจเดียวกับเรา


ปัญหา

การระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทำพันธกิจด้านพระวจนะเพื่อคนไทยมานานกว่า 150 ปี นอกเหนือจากการแปล ผลิต และจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์แล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะทำให้พระวจนะเข้าถึงคนไทยทุกคน และเข้าส่วนในชีวิตของผู้คน ดังคำขวัญของเรา “ให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” เรามุ่งมั่นทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถวายที่มีใจเดียวกับเรา

ภารกิจของ

การระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนทำพันธกิจด้านพระวจนะเพื่อคนไทยมานานกว่า 150 ปี นอกเหนือจากการแปล ผลิต และจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์แล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะทำให้พระวจนะเข้าถึงคนไทยทุกคน และเข้าส่วนในชีวิตของผู้คน ดังคำขวัญของเรา “ให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” เรามุ่งมั่นทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถวายที่มีใจเดียวกับเรา

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

เงินจากการะดมทุนจะนำมาจัดซื้อและผลิตพระคัมภีร์