อาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา

คุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าหรือไม่?

มาเป็นอาสาสมัครสมาคมฯ วันนี้!

อาสาสมัคร
คำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช มัทธิว 13:3-12 (ฉบับมาตรฐาน)