วิถีจัดการด้านการเงิน

วิถีจัดการด้านการเงิน

Thai Financial Stewardship Bible

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเล่มนี้​ได้ทำการเน้นด้วยแถบสีเขียวเพื่อช่วยให้ผู้อ่านพบข้อความในพระคัมภีร์ที่มีคำสอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินมากกว่า​ 2,000 ​ข้อ​ ภายในเล่มยังประกอบไปด้วย​“การศึกษาพระคัมภีร์บางตอนที่เกี่ยวกับการดูแลด้านการเงิน”​และ​ “คู่มืออภิปรายด้านการเงินสำหรับกลุ่มย่อย” ​เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีโอกาสอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกัน

สมาคมพระคริสตธรรมไทยจัดทำพระคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ​เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาคำสอนด้านการเงินจากพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้น​และรู้ว่าคำสอนที่ปรากฏในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวทางศาสนาหรือจิตวิญญาณเท่านั้น​แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วย​โดยเฉพาะเรื่องเงินซึ่งคนส่วนใหญ่มีความยุ่งยากลำบากใจ

หากท่านได้อ่านและศึกษาคำสอนเรื่องการจัดการด้านการเงินจากพระคัมภีร์อย่างจริงจังแล้ว​ท่านจะมีอิสระทางการเงิน​ไม่ตกเป็นทาสของเงิน​รู้จักบริหารจัดการด้านการเงินในชีวิต​ทำให้ท่านมีความสุขที่จะใช้เงินเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้​และสามารถมอบชีวิตให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์จะเป็นองค์เจ้านายของท่านอย่างสมบูรณ์

ดัชนีหัวข้อพระคัมภีร์ (ยกมาบางส่วน)

คำนิยม

ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจก็เพราะหนังสือพระคัมภีร์ นี่แหละ เป็นหนังสือที่ทันสมัย นำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กร ได้อย่างเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพอย่างมากมาย ทั้งยังช่วยให้มีทัศนคติในแง่บวกและสร้างสรรค์ ไม่ว่าในยามที่เจอปัญหาหรือภาวะที่ประสบความสำเร็จ ถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านอย่างระมัดระวัง ใคร่ครวญ และนำมาปรับใช้กับชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านจะประสบกับความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน
คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

พระเจ้าไม่ได้ประทานพระคัมภีร์มาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เรา แต่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สมบูรณ์ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ คือการยอมรับคำสอนของพระเจ้าเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทอง
ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิก สภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตผู้จัดการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

เป็นหนังสือที่ช่วย สร้างแรงบันดาลใจ... ในการดำเนินชีวิต สู่ความมั่งคั่ง ให้กำลังใจ...ในการเผชิญปัญหา ส่องสว่างในใจ... ให้เป็น “เจ้าของ” เงิน ไม่ใช่เป็น “ทาสของ” เงิน สรุปแล้ว เป็นหนังสือที่ประทับใจ และมีเป็นพระพรมากมายให้กับผู้อ่าน อย่างดีครับ
คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราจะสัมผัสได้ถึงความรัก ความเมตตา ความห่วงใย การปกป้อง และการรักษา แต่พระคัมภีร์เล่มนี้เน้นให้เราเห็นอีกแง่มุมหนี่ง ซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปนั่นคือ เรื่องการเงินและเรื่องการเลี้ยงดูที่พระเจ้า ทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ และทุกสิ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์นั้นเป็นจริง รวมถึง เรื่องการเงินที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของเราด้วย ขอเชิญชวนทุกท่าน ให้ศึกษาจากพระคัมภีร์เล่มนี้และท่านจะสัมผัสถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ ทรงเลี้ยงดูเราในแต่ละวัน
คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

คนที่ไม่สนใจเรื่องการเงิน อาจต้องเผชิญความยากลำบากจากความยากจน แต่คนที่หมกมุ่นแต่เรื่องเงินทองก็เป็นทุกข์แห้งเหี่ยวหัวใจได้แม้จะมีเงินทองมากมาย การเรียนรู้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างชาญฉลาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผมเชื่อว่าผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนตัวเองผ่านบทเรียนสี่สิบวันในพระคัมภีร์ฉบับวิถีจัดการด้านการเงินจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า สามารถปฏิบัติต่อเงินทองอย่างเหมาะสม และจะได้รับพระพรเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้คนมากหลายด้วย
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด อดีตนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

พระพรแห่งธุรกิจการเงินของท่านจะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของพระเจ้า เพื่อรับพระพรแห่งพันธสัญญาที่เป็นจริงเสมอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด

เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนผลผลิตและบริหารในโลกปัจจุบัน และมีพัฒนาการมายาวนาน พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เป็นคู่มือชีวิตมนุษย์ที่พระผู้สร้างให้มาได้ครอบคลุมเรื่องการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอสำหรับเราทุกๆ คน ในการดำเนินชีวิต เข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากที่เราจะได้รับการนำทางทางการเงินจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


วิถีจัดการด้านการเงิน

• วิถีจัดการด้านการเงิน (Thai Financial Stewardship Bible) • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ (Old and New Testament) ภาษาไทย ฉบับมาตรฐาน (ThSV) • พิมพ์สองสีทั้งเล่ม

ประกอบด้วย • เน้นข้อพระคัมภีร์ที่มีคำสอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินมากกว่า 2,000 ข้อตลอดเล่มด้วยแถบสีเขียว • ช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาคำสอนด้านการเงินจากพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้น คำสอนที่ปรากฏไม่เพียงเป็นเรื่องราวทางศาสนาและจิตวิญญาณเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วย โดยเฉพาะเรื่องเงินซึ่งคนส่วนใหญ่มีความยุ่งยากลำบากใจ • หากท่านได้อ่าน และศึกษาคำสอนเรื่องการจัดการด้านการเงินจากพระคัมภีร์อย่างจริงจังแล้ว ท่านจะมีอิสระทางการเงิน ไม่ตกเป็นทาสของเงิน รู้จักบริหารจัดการด้านการเงินในชีวิต และมีความสุขที่จะใช้เงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

พิเศษเพิ่มเนื้อหาส่วนท้ายเกี่ยวกับ • การศึกษาพระคัมภีร์บางตอนที่เกี่ยวกับการดูแลด้านการเงิน • 40 วัน เพื่อการเรียนรู้วิถีจัดการด้านการเงิน • คู่มืออภิปรายด้านการเงินสำหรับกลุ่มย่อย

รหัสสินค้า 9786163390271
ราคาเล่มละ 475 บาท