ส่งคำถามพระคัมภีร์

ท่านสามารถส่งคำถามพระคัมภีร์ ผ่านทางช่องทางนี้ได้

ถาม-ตอบ พระคัมภีร์
สมาคมพระคริสตธรรมไทย 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2279-8341 โทรสาร 0-2616-0517 อีเมล tbs@thaibible.or.th