TTAC การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

TTAC การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

• รายงานสืบเนื่อง การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2024 (ไฟล์ PDF)

• Template บทความวิชาการ (ไฟล์ Word)

• Template บทความวิชาการ (ไฟล์ PDF)

• Template บทความวิจัย (ไฟล์ Word)

• Template บทความวิจัย (ไฟล์ PDF)

• รายงานสืบเนื่อง การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2023 (ไฟล์ PDF)