กลับสู่สภาพดีดังเดิม

พระประสงค์ของพระเจ้าในการเนรมิตสร้างโลกขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นบ้านถาวรนิรันดร์ของมนุษย์ พระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ ชีวิตของพระองค์แก่เขาตามพระประสงค์ของพระเจ้า โลกและมนุษย์ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ แต่ทว่า เพราะความไม่เชื่อฟังอาดัมและเอวาจึงสูญเสียทุกสิ่ง ด้านร่างกาย (เสื่อมและตาย) ด้านจิตใจ (เห็นแก่ตัว ปฐก.3:12) จิตวิญญาณ (หลบหนีพระเจ้าปฐก.3:8) และด้านสังคม (ความขัดแย้งระหว่างสองสามีภรรยากับพระเจ้าและกับธรรมชาติ)พระคริสตธรรมคัมภีร์ ได้เผยให้เห็นถึงแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อนำมนุษย์กลับไปเป็นบุตรของพระองค์ รับสิทธิแห่งการเป็นบุตรอย่างครบถ้วนขอบพระคุณพระเจ้า ก่อนมนุษย์ทำบาปแผนการแห่งความรอดได้กำหนดไว้ในสวรรค์ “พระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลก” (1ปต.1:20) “พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกสร้าง โลก” (วว.13:8) เพื่อให้มนุษย์กลับสู่สภาพเดิมพระเยซูทรงนำเอาสิ่งที่สูญเสียไปทั้งสี่ด้าน กลับคืนสู่มนุษย์ “พระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย” (ลก.2:52) และวันหนึ่งในอนาคต ทุกสิ่งที่สูญเสียไปจะกลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง “พระองค์ นั้น จะ ต้อง อยู่ ใน สวรรค์ จน กว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมา” (กจ.3:21)  แผนงานแห่งการ “ฟื้นฟู” (กลับสู่สภาพเดิม) คือ การให้ “สรรพสิ่ง” ทั้งหมดในโลกกลับคืนสู่สภาพเดิมพระเจ้าทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งมีความหมายรวมถึงโลกใหม่ในอนาคต คำว่า “กลับสู่สภาพดีดังเดิม” ในภาษากรีก มีความหมายเดียวกันกับคำว่า“สมบูรณ์พร้อม” (ฉบับอมตธรรม) “ปรับปรุงตัวให้ดี” (ฉบับแปล 1971, 1940) “มีจิตใจเจริญ เต็มที่”(ฉบับประชานิยม) เป็นการย้อนกลับไปมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างตั้งแต่แรกเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าเพื่อมนุษย์ การกลับสู่สภาพเดิมจึงเป็นหัวข้อสำคัญของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม (โยบ 42:10; สดด. 80:3, 7, 19; 126:1, 4 ยรม. 29:14 ฮชย. 6:11)บัดนี้พระราชกิจทั้งสิ้นในการนำมนุษย์กลับคืนสู่พระเจ้าสำเร็จแล้วนับจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของเราในการตอบสนองต่อของประทานแห่งชีวิตใหม่นี้ เพื่อเราจะกลับไปสู่ “สภาพดีดังเดิม” ด้วยการรับเอาสิ่งที่พระเยซูทรงนำมามอบให้

การกลับสู่สภาพเดิมด้านจิตวิญญาณ
การกลับสู่สภาพเดิมด้านจิตวิญญาณ เราสามารถทำได้โดยรับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าทรงกระทำ “เพื่อเรา” จากคนบาปกลายเป็นคนชอบธรรม ให้เป็นชีวิตที่ “อยู่ในพระคริสต์”จากนั้นรับการชำระให้บริสุทธิ์ สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ“ในเรา” เพื่อการ “ เป็น คน ดี พร้อม เหมือนอย่าง…พระ บิดา…” ผู้เชื่อพระองค์จะเข้าไปสู่ชีวิตที่ “เหมือนพระคริสต์” และรับความไพบูลย์ของพระคริสต์ที่จะอยู่ “กับเรา” โดยการรับชีวิตนิรันดร์ทันทีที่รับเอาพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ไถ่และองค์พระผู้เป็นเจ้า ความไพบูลย์นี้จะครบถ้วนเมื่อเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์

การกลับสู่สภาพเดิมด้านจิตใจ
พระเจ้าทรงสร้างใจใหม่ “เราจะ ให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุ วิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายเราจะ นำใจ หินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้า” (อสค.36:26) พระเจ้าทรงสัญญาจะนำเอาความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจให้แก่คนอิสราเอล วันนี้ทรงยินดีมอบจิตใจใหม่และพระวิญญาณเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคน ไม่ว่าในอดีตเราเคยใช้ชีวิตไม่ถูกต้องอย่างไรพระเจ้าทรงยินดีให้เราเริ่มนับหนึ่งใหม่เสมอ จึงไม่ควรเก็บชีวิตเก่า นิสัยเก่า ตัวเก่า การกินการอยู่อย่างเก่า เมื่อมีของใหม่ให้พร้อมใช้อยู่แล้วไม่มีใครอยากใช้ของเก่า ๆ นิสัยเก่าก็เช่นกัน ไม่ควรเก็บไว้พระเจ้าทรงมอบชีวิตใหม่ให้แก่เราแล้วการกลับสู่สภาพเดิมด้านร่างกายในเรื่องการกลับสู่สภาพเดิมด้านร่างกาย ผู้ เขียนจะกล่าวถึงเรื่องนี้ให้มากกว่าสองประเด็นแรกเนื่องจากคริสเตียนส่วนใหญ่เน้นไปที่เรื่องจิตวิญญาณและจิตใจ แต่ให้ความสนใจเรื่องร่างกายน้อยทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญเท่าเทียมกัน

ย้อนภาพกลับไปยังเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมพระองค์ทรงให้มีชีวิตนิรันดร์ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกด้าน มีอายุยืนยาว 930 ปี เพราะพระเจ้าทรงประทานอาหารเพื่อดำรงชีวิตนิรันดร์ให้แก่เขาพระเจ้าตรัสว่า “ดูนี่เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของ มันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้า” (ปฐก.1:29) แม้มนุษย์มีบาปการเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดขึ้นมากมาย แต่อาหารที่พระเจ้ากำหนดไว้พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนจนถึงบัดนี้ท่านผู้อ่านจะสังเกตว่าการกลับสู่สภาพเดิมในทุกด้านพระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา ส่วนที่เราต้องตอบสนองคือการเชื่อ วางใจ ยอมรับของประทานเหล่านี้ การกลับคืนสู่สภาพเดิมด้านร่างกายก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่ซาตานใช้ทำาลายมนุษย์อย่างได้ผลอย่าลืมว่า การทดลองและทำลายของซาตานในสวนเอเดนยังไม่สิ้นสุด มันยังใช้วิธีการนี้ตลอดเวลา ทำให้มนุษย์ถูกทำลายด้วยการกินอาหารที่ไม่สอดคล้องกับแบบแผนโภชนาการดั้งเดิมของพระเจ้าที่ทรงกำหนดไว้ในสวนเอเดน เราจึงเจ็บป่วยและตายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น การกลับคืนสู่สภาพดีดังเดิมในด้านร่างกาย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อร่างกายเจ็บป่วย ย่อมมีผลกระทบต่อด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ปัจจุบันจึงมีผู้สนใจดูแลสุขภาพหันกลับไปใช้ชีวิตแนว “เรียบง่าย” (Simplicity) และการกลับไปใช้ชีวิตแบบ “พื้นฐาน” (Going to the basics) มากขึ้น พระคัมภีร์จึงเตือนว่า “อย่า ทำตัว เป็น คน เขลาทำไมเจ้าจะ ไปตายก่อน เวลาของ เจ้า เล่า?” (ปญจ.7:17)อาหารของพระเจ้าสามารถเลี้ยงดูคนทั้งโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์ พระองค์ทรงสร้างห่วงโซ่อาหารให้สอดคล้องกับสภาพของโลก เราจะเห็นว่าพืชทุกชนิดสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้ง่าย โดยเฉพาะพืชในท้องถิ่น อาหารจากพืชจึงเพิ่มพูนไม่มีสิ้นสุด เช่น ข้าวหนึ่งเมล็ด เมื่อนำไปเพาะและปลูกเราจะได้ข้าวอย่างน้อยหนึ่งรวง เมื่อนำรวงนั้นไปขยายพันธุ์ต่อ จะได้อีกนับไม่ถ้วน ยิ่งไปกว่านั้นอาหารของพระเจ้ามีคุณสมบัติพิเศษ ที่ชัดเจนที่สุดคือ ไขมันต่ำเส้นใยอาหารสูง มีพฤกษเคมีและวิตามินตามที่ร่างกายต้องการ หลากสีสันแคลอรี่ต่ำไม่ทำให้อ้วนง่าย รสชาติและสารอาหารตามธรรมชาติ ราคาไม่แพง สามารถปลูกเองได้ยิ่งไปกว่านั้นพืชผักจำนวนมากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แม้คนจนที่สุดก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารจากธรรมชาติ เป็นอาหาร “ที่มีชีวิต” สำหรับเซลที่มีชีวิต ตรงกันข้ามกับอาหารในกระป๋อง กล่อง ซอง ซึ่งมีสารเคมี สารกันบูดน้ำตาล เกลือและแคลอรี่สูง เป็นอาหารที่ “ตายแล้ว” ซึ่งไม่มีผลดีต่อเซลความน่าอัศจรรย์ของพืชพื้นบ้านอีกประการหนึ่งคือ ใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย อาหารที่เรียบง่ายของพระเจ้าจึงมิใช่เป็นเพียงเพื่อด้านโภชนาการ หากแต่เป็น “โอสถ” อันวิเศษที่พระองค์ทรงมอบให้แก่มนุษยชาติพระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เราทั้งหลายกลับไปสู่สภาพเดิมทุกด้าน จึงทรงเยียวยาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ประทานชีวิตนิรันดร์กลับคืน และรับเราเป็นบุตรขององค์โดยทางพระเยซูส่วนด้านร่างกาย พระองค์ทรงตรัสว่า “เราจะคืนสุขภาพดีแก่เจ้าและเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้ หาย” (อสค. 30:17) การรักษาของพระเจ้าผ่านทางอาหารของพระองค์ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ความเจ็บป่วยเกิดจากนิสัยการกิน การรักษาที่ถูกต้องคือ แก้ไขที่ต้นเหตุ ขอเชิญทุกท่านฝึกการเป็นชาวสวรรค์ กินอาหาร (สวรรค์) ดั้งเดิม เพราะสักวันหนึ่งในแผ่นดินสวรรค์เราจะใช้ชีวิตเหมือนกับอาดัมและเอวาในสวนเอเดน บอกลาชีวิตเก่า โลกใบเก่า โรคเก่าและความตาย กลับไปสู่สภาพดีดังเดิมและดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิตย์นิรันดร์ ดังที่ท่านเปาโลปรารถนา “เราอธิษฐานเพื่อ สิ่งนี้ คือการที่ท่าน ทั้งหลายจะกลับ สู่ สภาพ ดี ดัง เดิม…พี่ น้อง ทั้ง หลาย…จงกลับสู่สภาพ ดีดังเดิม” (2 คร.13:9, 11) จากนั้นผู้เชื่อทุกคนจึงเป็นผู้แทนของพระองค์ในการแบ่งปันความจริงแก่ชาวโลก สามพลังของชีวิตคือ ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ ที่กลับคืนดีกับพระเจ้า กลับสู่สภาพเดิมตามพระประสงค์ของพระองค์ จะทำให้ชีวิตของคริสเตียนสมบูรณ์เหมือนกับชีวิตของพระเยซู ผู้ทรงเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ครบถ้วนทุกมิติ จากนั้นชีวิตด้านสังคมจะเกิดขึ้นจากผลของความสมบูรณ์ทั้งสามด้าน ชีวิตชาวสวรรค์ของคริสเตียนจะบริบูรณ์ทุกด้าน เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองรับเราไปอยู่กับพระองค์ ความสมบูรณ์นี้จะถาวรนิรันดร์

ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม