การบำบัดบาดแผลในจิตใจ 13-15 มิถุนายน 2017

“การบำบัดบาดแผลในจิตใจ”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดบาดแผลในจิตใจ” จัดขึ้น 2 รอบ ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2017 และวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2017 โดยทีมวิทยากรจากโครงการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ ประเทศไทย มาให้ความรู้และนำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหลักสูตรการอบรมมาจากหลักการในพระคัมภีร์และหลักจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนารอบแรก 36 ท่าน ได้รับประกาศณียบัตรประเภท Apprentice Facilitator 29 ท่าน ประเภท Participant 6 ท่าน มีเพียง 1 ท่านที่ไม่ได้รับใบประกาศณียบัตรเนื่องจากอยู่ไม่ครบหลักสูตร สำหรับการสัมมนารอบที่สอง มี 23 ท่าน ได้รับประกาศณียบัตรประเภท Apprentice Facilitator 20 ท่าน และ ประเภท Participant 3 ท่าน