การประชุมสมัชชา สมาคมพระคริสตธรรมไทย 2022

การประชุมสมัชชา สมาคมพระคริสตธรรมไทย 2022

การประชุมสมัชชา สมาคมพระคริสตธรรมไทย 2022 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 เวลา 14:30-17:00 น. ห้องนมัสการชั้น 5 คริสตจักรนิมิตใหม่ พญาไท กรุงเทพฯ

ทีมงาน TBS ขอขอบพระคุณสมาชิก ผู้สนใจ สื่อมวลชน CGN, CBN และทุกท่านที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้การสนับสนุน TBS เสมอมา
.

 • กล่าวต้อนรับและอธิษฐานเปิดการประชุม : อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ
 • นมัสการด้วยเสียงเพลง : อาจารย์ภาวนา อิทธิภูวดล
 • อัญเชิญพระวจนะ 1 ซามูเอล 2:1-2 : พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์
 • เสวนา พระธรรม 1 2 ซามูเอล : ศาสนาจารย์ ดร. เสรี หล่อกัณภัย อาจารย์ปัญญา โชชัยชาญ อาจารย์วิรวิชญ์ รัศมิทัต
 • ต้อนรับเข้าสู่การประชุมสมัชชาฯ : ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
 • แต่งตั้งผู้บันทึกรายงานการประชุม : ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
 • รับรองรายงานการประชุมสมัชชาฯ ประจำปี 2021 : ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
 • รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ : อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ
 • รายงานการเงิน : ดร.นุโรจน์ พานิช
 • ถาม-ตอบ และรับรองรายงานการเงิน : ดร.นุโรจน์ พานิช อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ
 • รับรองผู้สอบบัญชีสมาคมฯ สำหรับปี 2023 : ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
 • ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจสมาคมฯ : ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข
 • มอบของขวัญ รายงานเงินถวาย กล่าวขอบคุณ อธิษฐานปิดการประชุม : ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์