การยอมรับ

พระเจ้าทรงยอมรับฉันอย่างที่ฉันเป็นหรือไม่?

เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6
“เพราะ​ว่า​ท่าน​เป็น​ชนชาติ​บริสุทธิ์​สำหรับ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​เลือก​ท่าน​ออก​จาก​ชนชาติ​ทั้งสิ้น​ที่​อยู่​บน​พื้น​โลก ให้​มา​เป็น​ชนชาติ​ของ​พระองค์ เป็น​ของ​ล้ำค่า​ของ​พระองค์…”
สดุดี 100:3
จงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์ เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์
ยอห์น 6:37
สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย
เอเฟซัส 2:10
เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม


ใครเป็นเจ้าของตัวฉัน?

อิสยาห์ 43:1
บัดนี้ พระเจ้าผู้ได้สร้างท่านยาโคบ พระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่าน อิสราเอลตรัสดังนี้ว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา…”
อิสยาห์ 49:15-16
“ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ” แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา กำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ
เยเรมีย์ 31:3
พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป…’
โรม 14:8
ถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า


ฉันควรจะยอมรับคนอื่นอย่างไร?

มัทธิว 7:2
เพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไร พระเจ้าจะทรง พิพากษาท่านอย่างนั้น และท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้พวกท่านด้วยทะนานอันนั้น
โรม 14:1
จงต้อนรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่ แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
โรม 15:7
เพราะฉะนั้นจงต้อนรับกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า
ยากอบ 2:2-4
เพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลาย และมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วย และท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่า “ขอเชิญนั่งที่นี่” ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่า “ยืนอยู่ตรงนั้นแหละ” หรือ “มานั่งที่พื้นแทบเท้าเรา” พวกท่านก็แบ่งชั้นวรรณะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือ?


มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท