การอบรมการตั้งกลุ่มฟังพระคัมภีร์อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

“เมื่อวันอังคารและพุธที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2009 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ องค์กร Faith Comes by Hearing (FCBH)

ได้จัดการอบรมการตั้งกลุ่มฟังพระคัมภีร์อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ณ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรรับเชิญจากประเทศฟิลิปปินส์
ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 ท่าน จากหน่วยงานและองค์กรคริสเตียนกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ ตลอดการอบรม ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคในการตั้งกลุ่มฟังพระคัมภีร์ และวิธีการใช้งานเครื่องเสียงที่เรียกว่า Proclaimer ซึ่งได้บันทึกคำอ่านพระคัม ภีร์ใ ห ม่ฉ บับมาตรฐาน 2002 ไว้จุดเด่นของเครื่องคือสามารถถอดเปลี่ยนเป็นคำอ่านพระคัมภีร์ในภาษาอื่นๆ เช่น กระเหรี่ยงสกอร์ ลาว และเขมร เป็นต้น
สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา และขอฝากพี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อผู้เข้าร่วมอบรม ในการนำเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้ในพันธกิจต่างๆ อย่างเกิดผลต่อไป”

Thailand Bible Society