การแปลที่ซื่อสัตย์เป็นอย่างไร ?

       คอลัมน์ “ท่านถาม ฝ่ายแปลตอบ” ฉบับนี้ตอบคำถามของท่านที่ถามเกี่ยวกับคำแปลในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 15:18 และพระธรรมดาเนียล 11:32 ตามลำดับ โดยผู้ถามเห็นว่าฉบับมาตรฐานแปลผิดและแปลไม่ตรงความหมายในภาษาเดิม ดังนั้นทางฝ่ายแปลขอเรียนตอบท่านดังนี้

พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 15:18

       ฉบับ 1971

       เมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอิสระนั้น ท่านอย่ารู้สึกหนักอกหนักใจ เพราะว่าเขาไดรับใช้ท่านมา เจ็ดปี ด้วยค่าแรงครึ่งหนึ่งของลูกจ้างเท่านั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน ในการที่ท่านได้กระทำนั้น

      ฉบับ 2011

เมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอิสระนั้น ท่านอย่ารู้สึกหนักใจ เพราะเขาได้รับใช้ท่านมา หกปี ด้วยแรงงานสองเท่าของคาแรงลูกจ้าง และพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งที่ท่านได้ทำนั้น

       คำถาม พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011 น่าจะมีการแปลผิดใน พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 15:18 คือน่าจะแปลเป็น “ด้วยแรงงานครึ่งหนึ่งของค่าแรงของลูกจ้างเท่านั้น” โดยเทียบเคียงกับฉบับก่อน หน้านี้คือฉบับ 1971 นอกจากนี้ฉบับภาษาอังกฤษหลายๆฉบับ ก็แปลว่า “ค่าจ้างเพียงครึ่งเดียว”

       คำตอบ หากเปรียบเทียบคำแปลพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 15:18 ระหว่างพระคัมภีร์ฉบับ 1971 และฉบับ 2011 เราพบความแตกต่างข้างต้น และเมื่อสังเกตดีๆ ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างสำคัญสองจุดที่ก่อให้เกิดคำถาม คือ

       1.  “เจ็ดปี” หรือ “หกปี” ?

       2. “ครึ่งหนึ่ง” หรือ “สองเท่า” ?

เมื่อตรวจสอบโดยเทียบกับพระคัมภีร์ฉบับฮีบรู (และภาษาอังกฤษ) เราก็ได้คำตอบดังนี้

       1. “หกปี” พี่น้องที่เป็นทาสจะทำงานรับใช้นายที่เป็นคนฮีบรูหกปี พอถึงปีที่เจ็ดก็จะได้รับอิสรภาพ

       2.  หากดูฉบับภาษาอังกฤษ เราจะเห็นการแปลที่แตกต่างกันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้คือ

·       ด้วยค่าแรงครึ่งหนึ่งของลูกจ้าง เช่น ฉบับ Revised Standard Version ว่า “…for at a half the cost of a hired servant he has served you six years.”

·       ด้วยแรงงานเท่ากับค่าแรงของลูกจ้าง เช่น ฉบับ NewRevised Standard Versionว่า “…for six years they have given you services worth the wages of hired laborers;…”

·       ด้วยแรงงานสองเท่าของค่าแรงลูกจ้าง เช่น ฉบับ New International Version ว่า “…his service to you these six years has been worth twice as much as that of a hired hand…”

       ดังนั้นพระคัมภีร์อังกฤษจึงไม่อาจให้คำตอบสุดท้ายแก่เราได้ เพราะขึ้นอยู่กับว่าเราจะยึดฉบับใดเป็นหลัก ด้วยเหตุนี่ เราจึงต้องพิเคราะห์ดูความหมายจากภาษาฮีบรู ซึ่งคำดังกล่าวแปลได้ว่า “สองเท่า” หรืออาจแปลว่า “เทียบเท่า”

       ความหมายของข้อนี้ตามบริบทคือ เมื่อทาสฮีบรูทำงานให้เจ้านายฮีบรูครบหกปีแล้ว เจ้านายต้องปล่อยทาสให้เป็นอิสระพร้อมกับให้ทรัพย์สิ่งของแก่ทาสตามส่วนพระพรที่ตนได้รับเพื่อให้ทาสตั้งตัวได้ ในการทำเช่นนั้น เจ้านายอาจรู้สึกลำบากใจ แต่โมเสสเตือนให้เจ้านายระลึกถึงการเป็นทาสในอียิปต์และการช่วยกู้ของพระยาห์เวห์ รวมถึงการที่ทาสทำงานหกปีทั้งวันและคืนโดยไม่ได้รับค่าแรงอย่างที่พึงได้รับ (ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ด้วยแรงงานสองเท่าเพราะทำงานทั้งวันและคืน หรือการที่ทาสต้องพรอ้มทำงานทุกเวลาที่เจ้านายเรียกใช้ ซึ่งต่างจากลูกจ้างที่ทำงานในช่วงเช้าจนถึงเย็นเท่านั้น) นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอให้เจ้านายปล่อยทาสเป็นอิสระในปีที่เจ็ดไม่ใช่หรือ? ฉะนั้นจะเห็นว่าฉบับมาตรฐาน 2011 มิได้แปลเนื้อความตอนนี้ผิดแต่อย่างใด

พระธรรมดาเนียล 11:32

       ฉบับ 1971

เขาจะใช้ความสอพอล่อลวงผู้ที่ละเมิดพันธสัญญา แต่ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงาน

       ฉบับ 2011

เขาจะใช้เล่ห์กลล่อลวงผู้ละเมิดพันธสัญญา แต่ประชาชนผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อ*พระเจ้าของตนจะยืนหยัดต่อสู้**

*ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า “ที่รู้จัก”

**ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า “แสดงพลังและทำ”

       คำถาม ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานไม่แปลอย่างฉบับ 1971 คือแปลตามตัวอักษร?

ทำไมฉบับมาตรฐานไม่เอาคำแปลตามตัวอักษรในเชิงอรรถเป็นหลัก แต่กลับใช้คำแปลเอาความหมายในเนื้อหา?

คำแปลว่า “รู้จักพระเจ้า” ก็ดีกว่า “ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า” ไม่ใช่หรืออย่างไร?

      คำตอบ เพื่อตอบคำถามข้างต้น จะขอทำดังนี้คือ

       1.   ขอสรุปบริบทของข้อนี้อย่างกว้างๆ

·       ในปีที่สามของราชการกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย ทูตของพระเจ้าไดเปิดเผยให้ดาเนียลเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนของพระเจ้าในอนาคต (ดาเนียล บทที่ 10)

·       หลังจากกษัตริย์ไซรัสสิ้นพระชนม์ แว่นแคว้นต่างๆ ของกรีกเริ่มเรืองอำนาจ จนในที่สุดกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชก็โค่นล้มอาณาจักรเปอร์เซียได้อย่างราบคาบ แต่เมื่อสิ้นพระชนม์อาณาจักรกว้างใหญ่ก็แตกเป็นสี่ส่วนคือ  ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก แม่ทัพทั้งสี่ของกษัตริย์ต่างเข้ายึดครองดินแดนไปคนละส่วน และได้ตั้งตัวขึ้นเป็นพระราชาปกครองถิ่นนั้นๆ

ในคำพยากรณ์ของดาเนียล พระราชาแห่งถิ่นเหนือ (ซีเรีย) จะเป็นปฏิปักษ์กับพระราชาถิ่นใต้ (อียิปต์) และแน่นอนว่าดินแดนอิสราเอลซึ่งอยู่ตรงกลางย่อมได้รับผลกระทบจากสงครามด้วยพระราชาแห่งถิ่นเหนือยกทัพมาย่ำยีพระวิหาร ทำร้ายคนยิวอย่างหนักทั้งร่างกายและจิตใจ จนพวกเขาต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเอกราชและอิสรภาพ (ดาเนียล บทที่ 11)

·ในวาระสุดท้าย คนตายจะเป็นขึ้นมา บ้างขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ บ้างเข้าสู่ความอับอายนิรันดร์ (ดาเนียล บทที่ 12 )

       2.  ขออธิบายบางคำบางวลีใน ดนล.11:32 ฉบับ 1971

· คำสรรพนาม “เขา” หมายถึงพระราชาแห่งถิ่นเหนือ ซึ่งในข้อนนี้น่าจะหมายถึง อันทิโอคัส ที่สี่ เอพิฟาเนส (ปี 175-164 ก่อนค.ศ.)

· วลี “ผู้ที่ละเมิดพัธสัญญา” หมายถึงคนยิวที่แปลพักตร์ไปเข้ากับฝ่ายกษัตริย์อันทิโอคัส พวกเขาละทิ้งพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์หันไปกราบไหว้รูปเคารพเพื่อเอาชีวิตรอด

· วลี “ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลาย” ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนยิวที่อยู่ตรงข้ามกับ “ผู้ที่ละเมิดพันธสัญญา” พวกเขาภักดีต่อพระยาห์เวห์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ พวกเขาปฏิเสธสิ่งที่ชั่วร้ายที่อันทิโอคัสยัดเยียดให้ พวกเขาอดทนต่อการข่มเหงและยอมตาย แต่ไม่ปฏิเสธพระเจ้า พวกเขาต่อสู้ผู้มีกำลังเหมือกว่าเพื่ออิสรภาพของมวลชน

       3.  ขอสรุปเหตุการณ์ในดาเนียล 11:29-32

ในปี 168 ก่อน ค.ศ. กษัตริย์อันทอโอคัส เอพิฟาเนสแห่งซีเรียแพ้อียิปต์ เพราะอียิปต์ได้รับการช่วยเหลือจากโรมัน ดังนั้นจึงหันมาเล่นงานอิสราเอลโดยพยายามจะล้มล้างศาสนาของคนยิว และใช้ความรุนแรงบังคับให้พวกเขาหันมานิยมกรีก อันทิโอคัสได้ตั้งแท่นบูชาพระซุสทับแท่นเผาสัตวบูชาของคนยิว แล้วถวายเครื่องเผาบูชาคือสุกรอันเป็นสัตว์มลทิน อีกทั้งบังคับให้คนยิวทำอย่างนั้นด้วย นี่จึงเป็นเหตุให้ปุโรหิตมัทธีอัสและบุตรชายทั้งห้าของท่านลุกขึ้นต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางศาสนา แล้วสามปีต่อมาคือ ในปี 165 ก่อน ค.ศ.ก็ได้ชัยชนะ

       4.  เราพบความแตกต่างในข้อนี้ระหว่างฉบับ 1971 กับฉบับ 2011 โดยฉบับแรกค่อนข้างจะแปลตามตัวอักษร ขณะที่ฉบับหลังแปลตามความหมายในบริบท คำแปลในสองฉบับล้วนแต่ถูกต้อง เพียงแต่คำแปลใดจะเหมาะและเป็นประโยชน์แก่ความเข้าใจของผู้อ่านมากกว่ากันเท่านั้น

      ในข้อนี้เราพบคนยิวสองพวกคือ

       1.  พวกที่ละเมิดพันธสัญญา พวกเขาทิ้งพระเจ้าของบรรพบุรุษและกฎหมายของพระองค์หันไปติดตามพระต่างๆ ของคนกรีก

       2. พวกที่รู้จักพระเจ้า พวกเขายืนมั่นและกระทำการ วลี “รู้จักพระเจ้า” ไม่ได้หมายถึงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น

       3.  แต่หมายถึงมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าด้วย นอกจากนี้บริบทยังบีบรัดให้เข้าใจว่าหมายถึง “จงรักภักดีต่อพระเจ้า” ส่วนวลี “ยืนมั่นและปฏิบัติงาน” แปลตรงตัวว่า “มีกำลัง(หรือแสดงพลัง) และกระทำการ” กริยาคำแรกหมายถึงรักษาตำแหน่งหรือที่มั่น ส่วนกิริยาคำที่สองหมายถึงต่อสู้หรือต่อต้าน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเทียบกับบริบทจึงเข้าใจได้ว่าความหมายคือ ยืนยั่นความเชื่อและกระทำการต่อสู้ผู้ข่มเหง ฉบับ 2011 จึงแปลวลีดังกล่าวว่า “ยืนยัดต่อสู้”

       อย่างไรก็ดี ในฉบับ 2011 ทุกครั้งที่เป็นการแปลเอาความหมาย ก็ได้ใส่เชิงอรรถอธิบายไว้ว่า “ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า…” การแปลเอาความหมายก็เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเข้าใจอย่างถูกต้อง

       หากการแปลตรงตัวอักษรสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างถูกต้อง เราก็แปลตรงตัว แต่หากเห็นว่าการแปลตรงตัวไม่สื่อความหมายหรือสื่อความหมายไม่ชัดเจน เราก็จำเป็นต้องแปลเอาความหมายเพื่อผู้อ่าน ยกตัวอย่างเช่น ปฐม.4:1 มีเนื้อความว่า “ฝ่ายชายนั้นมีเพศสัมพันธ์กับเอวาภรรยาของเขา นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอิน…” ฉบับมาตรฐานแปลว่า “มีเพศสัมพันธ์” มีเชิงอรรถว่า “ภาษาอีบรูแปลตรงตัวว่า รู้จัก” ตามบริบทดังกล่าวเมื่อพิจารณาคำแปล “มีเพศสัมพันธ์” เทียบกับ “รู้จัก” แล้ว เราก็พบว่าคำแปลแรกสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนกว่า

       เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าการแปลที่ซื่อสัตย์นั้นเป็นอย่างไร? หากถือว่าการแปลตามตังอักษรเป็นการแปลที่ซื่อสัตย์ต่อพระคัมภีร์ ปฐม.4:1 ก็ต้องแปลว่า “ฝ่ายชายนั้นรู้จักภรรยาของเขา นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอิน…” อย่างฉบับ King James Version โดยไม่สนใจว่าผู้อ่านจะเข้าใจหรือไม่? อย่างไร? ในคำแปลข้างต้น ผู้อ่านคงสงสัยว่าแค่การรู้จักจะทำให้ตั้งครรภ์ได้อย่างไร

       สาเหตุที่ผู้เขียนพระธรรมปฐมกาลเลือกใช้คำว่า “รู้จัก” เพราะต้องการให้สุภาพ (Euphemism) แทนคำที่มีความหมายตรงๆ นอกจากนี้ คำว่า “รู้จัก” ในภาษาฮีบรูยังมีความหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นด้วย ท่านจึงเลือกใช้คำกริยา “รู้จัก” ในความหมายว่า “มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา” ดังนั้นการแปลตรงตัวในข้อนี้อาจไม่ใช่การแปลที่ซื่อสัตย์ก็ได้เพราะทำให้คนอ่านสับสน ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด แต่การแปลเอาความหมายกลับจะเป็นการแปลที่ซื่อสัตย์เพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกับความประสงค์ของผู้เขียน

       ด้วยเหตุนี้ หากประสงค์จะแปลเพื่อสื่อสารความหมายที่ถูกต้องแก่ผู้อ่านในปัจจุบัน บางครั้งก็อาจต้องสระการแปลตามตัวอักษร นี่คือเหตุผลที่ฉบับมาตรฐานเลือกแปลเอาความหมายในข้อนี้อย่างไรดี ไม่ใช่ว่าจะแปลเอาความหมายไปเสียทุกที่ สมาคมพระคริสตธรรมไทยใช้หลักการแปลว่า “แปลตรงตัวอักษรเท่าที่ทำได้ แต่ต้องมีความสละสลวยตามควร และแปลเอาความหมายเท่าที่จำเป็น” (As literal as possible, as dynamic as necessary) ทั้งนี้หากแปลเอาความหมายก็จะทำเชิงอรรถกำกับการแปลนั้นเพื่อผู้อ่านจะทราบคำแปลตามตัวอักษรด้วย

อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ