ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ Dr. Howard Alexander Hatton 10-20

ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ Dr. Howard Alexander Hatton

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2020 เจ้าหน้าที่ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัยและฌาปนกิจศพ
Dr. Howard Alexander Hatton ที่สุสาน รพ.แมคเคน จ.เชียงใหม่ ท่านได้จากไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2020  รวมอายุ 91 ปี

สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ มอบหนังสือคนที่รักจากไป จะรับมืออย่างไรเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน หนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีที่จะเป็นผู้ปลอบโยน ให้กำลังใจ และช่วยเหลือเพื่อนของคุณในช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย โดยมีมุมมองสอดคล้องกับพระคัมภีร์และคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง   

 

ก่อน ค.. 1971 สมาคมฯ ได้จัดทำพระคริสตธรรมคัมภีร์พระวจนะสำหรับยุคใหม่ ฉบับประชานิยมThai Bible cl83  (พระคัมภีร์ฉบับนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว ท่านสามารถเข้าดูได้ที่โปรแกรม TheWord)   Dr.Howard มิชชันนารี คณะ OMF ได้เคยเป็นที่ปรึกษาการแปลและเป็นกรรมการยกร่าง เมื่อผ่านขั้นตอนการแปลและตรวจทานแล้วได้พิมพ์พระธรรมมาระโกเป็นเล่มแรก  และได้ทยอยพิมพ์เล่มอื่นๆ ออกมาจนเสร็จภาคพันธสัญญาใหม่ในปี ค.. 1980 ภายหลังได้มีการแก้ไข ปรับปรุงโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาฝ่ายการแปลของสหสมาคมพระคริสตธรรม กรรมการผู้แปลยกร่าง และได้รับการตรวจทานจากกรรมการตรวจยกร่างต้นฉบับ การแก้ไขครั้งนี้ได้จัดพิมพ์ต้นฉบับใหม่เพื่อพิมพ์ฉบับสมบูรณ์รวมเล่มพระวจนะสำหรับยุคใหม่ ฉบับประชานิยม” (พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่) พิมพ์เสร็จในปี ค.. 1991

 

Dr.Howardได้ฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่างในการแปลพระคัมภีร์โดยทำให้เป็นภาษาที่ออกมาตรงตามต้นฉบับกรีกฮีบรูที่ชาวบ้านจะได้อ่านและเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โอกาสนี้ขอสดุดีท่าน ที่ได้ทุ่มเทชีวิตทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ และความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อการแปลพระคัมภีร์จนบรรลุความสำเร็จ ปัจจุบันเราผู้เชื่อทั้งหลายเป็นผู้รับมรดกล้ำค่า (พระคัมภีร์ภาษาไทย) จากการที่ Dr.Howard ได้มีส่วนร่วมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแปล ท่านได้ส่งต่อความเชื่อและความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านการแปลพระคัมภีร์ภาษาไทย สมควรที่เราจะส่งต่อของล้ำค่านี้คือพระคัมภีร์ให้ลูกหลาน และคนรุ่นใหม่ โดยการส่งต่อในหลายรูปแบบ หลายวิธี และในทุกช่องทาง เพื่อพระวจนะจะได้ส่องสว่างไปทุกหนแห่งของสังคม และคนทุกรุ่น จะได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์