ข้อคิดจากพระธรรมยอห์น

สวัสดีค่ะ พวกหนู ด.ญ.ตวงพร และ ด.ญ.รวมพร ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์ ในนามคริสตจักรที่2 สามย่าน ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ขึ้น พวกหนูได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน เริ่มจาก ป.4-ม.2 รวมก็ 5 ครั้งแล้ว พระเจ้าก็ประทานรางวัลผ่านการแข่งขันทุกปี เมื่อได้รับข่าวการรับสมัครเข้าแข่งขันในแต่ละปี ผู้ใหญ่ในครอบครัวก็จะสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขัน จุดมุ่งหมายคือต้องการให้พวกหนูได้อ่าน ศึกษา ค้นหาความจริง และจดจำพระวจนะของพระเจ้า เพื่อให้พระคำของพระเจ้าปักแน่นเป็นฤทธิ์เดชอยู่ในชีวิตของพวกหนูขอบคุณที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักพวกหนูและเมตตาตอบคำอธิษฐานอยู่เสมอ สำหรับพระธรรมยอห์นซึ่งเป็นหนึ่งในกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ซึ่งพวกหนูก็พยายามอ่านโดยการขอการทรงนำจากพระเจ้า ขอประทานสติปัญญา ความจำ ความเข้าใจ และหนูก็พอเข้าใจ ดังนี้ พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า มาบังเกิดเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสต์คือพระบุตรพระบิดา พระเจ้าและพระบุตรเป็นอันหนี่งกันเดียวกัน ร่วมกันสร้างโลก ในยอห์นบทที่ 1:2-3 และทรงรักโลก ยอห์นบทที่ 3:16 พระบุตรอยู่ในโลกทรงกระทำราชกิจมากมายกระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์หลายๆ อย่าง ทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ คนตาบอด คนง่อย คนอัมพาตให้หาย คนตายให้ฟื้น พระองค์เมตตาต่อหญิงชาวสะมาเรีย แม้ไม่มีใครคบหากับนาง แต่พระองค์ยังสนทนากับนาง ทำให้นางได้มีความเข้าใจและเชื่อวางใจในพระองค์ นางก็ได้นำชาวเมืองสิคาร์จำนวนมากมาเชื่อและรับความรอดจากพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นแบบอย่างในเรื่องการดูแลรักษาพระวิหาร เป็นแบบอย่างเรื่องอาหารที่เหลือไม่ทิ้งขว้าง สั่งให้เก็บไว้มื้อต่อไป ไม่สุรุ่ยสุร่าย มีความพอเพียงในการทรงเลี้ยงคนห้าพันคน พระสัญญาบอกว่าอย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญ แต่จงหาอาหารแห่งชีวิต ซึ่งมีในพระเยซูคริสต์พระบุตร เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์ทรงเป็นความจริง รู้กาลเวลา สัจจะ ความสว่าง เป็นไท ความเหมาะจะอยู่จะไปของพวกน้องๆ และพวกสาวก ขอบคุณพระเจ้าที่พวกหนูและคริสเตียนทุกๆ คน ได้เป็นลูกแกะของพระองค์ อยู่ในคอกที่ปลอดภัย มีพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่สำคัญคือ อย่าให้ตาใจของพวกเรามืดบอดฝ่ายวิญญาณเหมือนอย่างฟาริสี พวกหนูก็มีเพื่อนๆ ที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ดูหมิ่นสบประมาท กลั่นแกล้งบ้าง ดูเหมือนว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอ แต่ในความจริงเรามีแบบอย่างความอดทนและการทำดีจากพระเยซูคริสต์ ทำให้พวกหนูไม่ตอบโต้และเข้าใจเขา พระเยซูทรงรักและเข้าใจคนของพระองค์พระองค์ทรงห่วงใยและช่วยเหลือผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ การทำดีย่อมมีคนอิจฉาเพราะเสียผลประโยชน์ ไม่มีคนศรัทธานับถือ เช่น พวกยิว ปุโรหิต ฟาริสี แต่ก็มีคนปรารถนาจะเห็นพระองค์เช่นพวกกรีก พระองค์ทรงวางแบบอย่างโดยล้างเท้าพวกสาวกเพื่อให้มีความช่วยเหลือห่วงใยและรักซึ่งกันและกัน ทรงย้ำเตือนบัญญัติใหม่ ทางของพระเยซูเป็นทางไปสู่พระบิดาและมีชีวิต และใกล้เวลาที่จะได้รับพระเกียรติกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ แต่พระองค์ก็ต้องเผชิญกับพวกทหาร เจ้าเมือง ปุโรหิต ยิว ฟาริสี ความทุกข์ทรมาน การถูกข่มเหง การถูกตรึง ความตายอยู่ตรงหน้า แต่พระองค์ก็ไม่อ่อนระอาหรือย่อท้อ พระองค์ทรงเข้มแข็งและอดทน ย้ำเตือนให้ติดสนิทอยู่กับพระองค์ เหมือนแขนงกับเถาองุ่นเพื่อจะเกิดผลและยืนหยัดอย่างมั่นคง ความรักความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อคนของพระองค์และสาวก เห็นได้จากคำอธิษฐานของพระเยซูในบทที่ 17 ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับผู้เชื่อทุกคน ขอบคุณพระเจ้าในการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ทำให้ลูกๆ ของพระองค์ทั่วโลก ที่เชื่อวางใจในพระองค์มีที่พึ่งพักพิงในชีวิต และมีสันติสุขแท้ ขอบพระคุณในพระคุณซ้อนพระคุณจากความบริบูรณ์อันอุดมของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด และสุดท้ายนี้พวกหนูอยากเป็นเช่นสาวกที่พระองค์ทรงรัก คือเป็นพยานในชีวิตถึงข่าวประเสริฐ และบันทึกความจริงถึงผู้อื่นต่อๆ ไป
ด้วยความรักและเคารพในพระคริสต์ ขอพระเจ้าอวยพระพร

ด.ญ.ตวงพรและด.ญ.รวมพร ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์