คจ.รักดั้งเดิม

คจ.รักดั้งเดิม

   

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 สมาคมพระคริสตธรรมไทย ร่วมกับ สมาคมการกุศลแห่งประเทศไทย และคริสตจักรแห่งความรักดั้งเดิม มอบสิ่งของต่างๆ และถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด ให้กับ “บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพฯ” โดยมีเจ้าหน้าที่และตัวแทนคนไร้บ้าน(ผู้ที่แข็งแรง) มารับมอบ ร่วมถวายสนับสนุน โครงการ “ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ” โควิด 19