“คนดี” ที่รักพระเจ้า

“คนดี” ที่รักพระเจ้า

“คนดี”  ที่รักพระเจ้า  สังคมไทยปี 2557 เกิดความวุ่นวาย สับสนโหยหา “คนด” เพื่อบ้านเมือง ทว่า  ดูเหมือนว่า เราจะหาคนดียากเสียเหลือเกิน แม้แต่นักต้านคอรัปชั่น ถูกกรมสรรพกรสอบสวนว่าฉ้อโกงภาษีคนดี ที่เคยได้รับการยกย่องถูกเปิดเผย  หลายคนถูกปอกลอกความดีจนแทบไม่เหลือ เราจะหาคนดีได้ที่ไหน? มีอะไรเป็นมาตรฐานของคนดี?มีผู้คนพยามค้นหาความหมาย ความดีของคนดี ในมุมมองของศาสนา พุทธศาสนา ให้นิยามคนดีว่าคือผู้ที่ปฏิบัติในแนวสมาทาน ศีล สมาธิ และปัญญา คริสต์ศาสนา คนดีคือ คนที่เชื่อและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซู รับเอาความดีของพระเยซูเป็นของตน  โสเครตีส ปราชญ์ชาวกรีกโบราณสอนว่าคนที่ปฎิบัติ  ตามกฎหมาย แม้เป็น กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือมิชอบคือคนดี  คนดีของ มหาตมาคานธี คือพลเมืองที่ดื้อแพ่งต่อรัฐหรืออำนาจรัฐที่มิชอบ  ยึดถือความจริงและอหิงสาธรรม ส่วน นักัการเมืองมี ทัศนะความเป็นคนดีว่า หมายถึงคนที่ดำเนินนโยบายเพื่อสนองเจตจำนงร่วมของประชาสังคม ตำรวจ ศาล ราชทัณฑ์  มีมาตรฐานคนดี คือคนที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ไม่สอง มาตรฐาน คนดีของประชาชนทั่วไป คือ ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย รู้รักษาสิทธิตนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นบนหลักความเสมอภาคทัศนะคนดีที่กล่าวไปทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่ทุกคนปรารถนาให้เกิดขึ้น คำถามที่เราสนใจก็คือ คนดีของพระเจ้าเป็นอย่างไร? ในหนังสือ “การศึกษา” กล่าวว่า “สิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดคือคนคนที่ไม่อาจซื้อหรือขายได้ คนที่ส่วนลึกสุดของจิตใจ สัตย์จริงและเที่ยงธรรม คนที่กล้าชี้บาปอย่างตรงไปตรงมา คนที่มโนธรรมแน่วแน่ต่อหน้าที่ ของตน เหมือนเข็มทิศ เหมือนเข็มทิศอันเที่ยงตรง คนที่ พร้อมยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องแม้สวรรค์ ล่มก็ตามที” (E. G. White, Education, p. 58) ในพระคัมภีร์มีบุคคลที่เรารู้จักมากมาย ชีวิตของคนเหล่านี้โลดแล่นไปตามสภาพการณ์และสภาพแวดล้อม ทว่าชีวิตของแต่ละคนล้วนมีประวัติความผิดพลาดเกือบทุกคน อาดัม โนอาห์ อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โมเสส ดาวิด หรือแม้แต่เอลียาห์ ผู้ขึ้นสวรรค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่ ฯลฯ ล้วนมีจุดด่างพร้อยในชีวิต ยกเว้นบุคคลไม่กี่คนเช่น เอโนค พระเยซูที่พระเจ้าตรัสว่า “ท่านผู้นนี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจ ท่านมาก” ขอบพระคุณพระเจ้า มีผู้หนึ่งที่ พระเจ้าทรงแสดงออกว่าทรงพอพระทัยและรักเขาอย่างยิ่ง บุคคลผู้นั้นคือ ดาเนียลคนดีของพระเจ้าผู้มีชีวิตน่าศึกษา เป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งต่อพระเจ้าและมนุษย์อย่างหาที่ติมิได้ ผลดีของการเป็นคนดีของพระเจ้าส่งเสริมให้ท่านได้รับความสำเร็จสูงสุดในหน้าที่การงานและเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชาติ เพื่อนร่วมโลก และพระราชกิจของพระเจ้าเพราะมีพระเจ้า และพระลักษณะของ พระองค์อยู่ในชีวิต ดาเนียลเป็นคนดีแบบไหน?

ยืนหยัดเพื่อเป้าหมาย

ดาเนียลเป็นผู้นำ ผู้ริเริ่มผู้ปฎิบัติงานตามหน้าที่  ใช้เวลาคุ้มค่า ชีวิตของท่านเริ่มต้นจากความตกต่ำ

• ชีวิตเริ่มจากศูนย์  แม้เชื้อสายชนชั้นสูงของอิสราเอล เมื่อดาเนียลถูกจับในฐานะเชลย (พระธรรมดาเนียล บทที่ 1 ข้อ 3 ถึง 4)  ท่านถูกบังคับให้เดินฝ่าทะเลทรายอันร้อนระอุ นำตัวไปเป็นทาสรับใช้ประเทศผู้ยึดครอง สูญเสียอิสรภาพและไร้อนาคต

• ไม่ยั่นแม้ถูกเปลี่ยนความคิดดาเนียลและเพอื่ นตอ้ งปฏิบัติตามนโยบายล้างสมองของผู้ปกครองบาบิโลน เพื่อให้ละทิ้งความเชื่อ พระเจ้าโดยการให้กินอาหารกษัตริย์ (ดนล.1:5) เปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามของพระแห่งบาบิโลน

• ยืนยันจะไม่ทำตัวเป็นมลทิน ดาเนียลและเพื่อน “ ตั้งใจว่าจะไม่ทำ​ให้ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของ กษัตริย์หรือด้วยเหล้าองุ่น ” (ดนล.1:8) ดาเนยี ลและเพื่อนๆปฏิเสธอาหารจากโต๊ะเสวยของ พระราชาซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุดอย่างไม่แยแส เพื่อป้องกันไม่ให้ ร่างกายถูกทำลาย ด้วยอาหาร ที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการของชาวอิสราเอล อาหารเหล่านั้นอาจผ่านการบูชารูปเคารพ พวกเขาพร้อมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อรักษาความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า

• ผลการยืนหยัดในความเชื่อ พระเจ้าทรง ตอบแทนพวกเขา“ทันที”ด้วยบำเหน็จในชวีตินี้ “คนหนุ่มทั้งสี่คนนี้ พระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมทั้งปวงและ ปัญญา และดาเนียล เข้าใจนิมิตและความฝันทุก ประการ” (ดนล.1:17) บำเหน็จด้านจิตวิญญาณทั้งในโลกนี้ และในอนาคตคือได้ชีวิตนิรันดร์ (ดนล.12:13)

ยืนหยัดพูดความจริง

คนที่กล้าต่อสู้ความบาปคิดเสมอว่า การเงียบเฉยอยู่ท่ามกลางบาปจะนำเขาไปสู่บาป ดาเนียลมีคุณสมบัตินี้ติดตัว   ท่านกล้าหาญ  ยำเกรงพระเจ้า ไม่เกรงกลัวมนุษย์ และพูดความจริงด้วยความรักเสมอ

• กล้าพูดเพื่อปกป้องความเชื่อเพื่อนๆ ของดาเนียลกล้าทูลต่อกษัตริย์ สมัยนั้นผู้ใดบังอาจทูลเช่นนี้ ย่อมหมายถึงชีวิต “ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ข้าพระบาท ทั้งหลาย ไม่จำ​เป็นจะต้องตอบ ฝ่าพระบาทในเรื่องนี้” (ดนล.13:16-18) ดาเนียลกล้าหาญกราบทูล “ข้าแต่พระราชาเพราะฉะนั้นขอทรงรับคำ​แนะนำ​ของ ข้าพระบาทขอฝ่าพระบาททรงเลิกทำ​บาปเสียโดยการทำ​ความชอบธรรม และ เลิก ทำ​บาป ชั่ว…” (ดนล.4:19-27) “ข้าแต่เบล ชัสซาร์ ฝ่าพระบาทเป็นราชโอรส แม้ฝ่าพระบาททรงทราบสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็ไม่ได้ถ่อมพระทัย แต่กลับทรงยกองค์

ตารางเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามของพระแห่งบาบิโลน

ชื่อเดิมฮีบรู                                                                              ชื่อใหม่บาบิโลน
ดาเนียล : พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาข้าพเจ้า                               เบลเทชัสซาร์ : โอสตรี (มเหสีพระบาละ)โปรดทรงพิทักษ์กษัตริย์

ฮานันยาห์ : พระยาห์เวห์ทรงพระคุณ                                           ชัดรัค : ข้ายำเกรงพระหรือคำสั่งพระอากู (พระจันทร์)
มิชาเอล : พระเจ้าคือผู้ใด (ทรงเป็นเช่นไร)                                   เมชาค : ข้าทำประโยชน์เล็กน้อย หรือ ใครเหมือนพระอากู
อาซาริยาห์ : พระยาห์เวห์ทรงช่วยเหลือ                                       อาเบดเนโก : ผู้รับใช้ขององค์ผู้เปล่งรัศมี (พระเนโบ)

ขึ้นสู้กับองค์เจ้านาย แห่งสวรรค์”(ดนล.5:13-23)เยาวชนเหล่านี้กล้ายืนหยัดอยู่ฝ่ายความจริงแม้ต้องเสี่ยงต่อการถูกประหารชีวิต

• กล้าทูลต่อพระเจ้าด้วยความยำเกรง ดาเนียลทูลสารภาพบาปของคนอิสราเลต่อพระเจ้าว่า“ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปและได้ ทำ​ผิดได้ก่อการอธรรม และการกบฏได้หันจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์” (ดนล.9:5) จากนั้นร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า “ข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงฟังข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงให้อภัยข้าแต่องค์เจ้านาย ขอใส่พระทัย และทรงจัดการขออย่าทรง เนิ่นช้า เลย…” (ดนล.9:19) (ดนล. 9:4-19)

• กล้าพูดเพื่อผู้อื่น ดาเนียลขอพระเจ้าอภัยความบาปให้แก่คนอิสราเอล(ดนล.9:7-11)อธิษฐานเพื่อผู้อื่น (ดนล.9:20)

ยืนยงด้วยความเข้มแข็ง

เมื่อถูกท้าทายถูกโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ยอมศิโรราบ

• ยืนยงอยู่ฝ่ายความดี คนดีอยู่ในหมู่คนชั่ว ความดีของเขากลายเป็นอุปสรรคของคนคิดคด  ดาเนียลถูกทำร้ายเพราะความดีของตนเอง “อภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหาเหตุฟ้องดา เนียลในเรื่องราชอาณาจักร แต่ก็หาความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อ สัตย์จะหาความพลั้งพลาดหรืการทุจริตในท่านไม่ได้เ ลย คนเ หล่านี้จึงพูดกันว่า ‘ไม่มีทางหาเหตุฟ้องดาเนียลได้นอกจากเราจะหา เหตุใน เรื่องธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขา” (ดนล.6:4-5) นี่คือบทเรียนที่ ผู้เชื่อพระเจ้าพึงตระหนัก  การเป็นคนดีของพระเจ้า ของท่านอาจถูกมองในแง่ลบ กลายเป็นแกะขาวในหมู่แกะดำ“ เหมือน อย่างคาอินที่มา จากมาร และ ฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้อง? ก็เพราะการกระทำ​ของเขาชั่วและการกระทำ​ของน้องนั้นชอบธรรม”

(1ยน.3:12)

• ยืนยงเพื่อความเชื่อดาเนียลไม่สนใจแผนงานเพื่อทำลายตนเอง ท่านยืนยันนมัสการพระเจ้าอย่างเปิดเผย ทั้งที่สามารถนมัสการเงียบๆ ในห้องพัก กลับไม่ยอมทำเช่นนั้นพวกข้าราชการขี้อิจฉาจึงได้โอกาสทำลายท่านด้วยความเชื่อพระเจ้าของท่าน“ดาเนียลผู้ เป็นคนหนึ่งในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยจากยูดาห์ไม่ได้เชื่อฟังฝ่าพระบาทข้าแต่พระราชาและไม่เชื่อฟังคำ​ประกาศในหนังสือสำ​คัญ ซึ่งฝ่า พระบาทลงพระนามไว้แต่ได้ทูลขอต่อพระของเขาวันละ 3 ครั้ง” (ดนล.6:13) กษัตริย์ทรงทราบว่าเสียรู้ความคิดอันชั่วร้ายของข้าราชการจอมอิจฉาแต่ไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้พระองค์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ลงพระนามไม่มีใครช่วยได้ มีเพียงท่านผู้หนึ่งที่ช่วยได้ คือพระเจ้าของดาเนียล กษัตริย์ทรงเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งคนดีของพระองค์อย่างแน่นอน พระองค์ตรัสแก่ดาเนียลว่า “ขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนนิบัติอยู่ตลอดมา นั้นทรงช่วย กู้ท่านเถิด” เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากบรรทมไม่หลับทั้งคืนเมื่อพระองค์เสด็จ  ไปเยี่ยมดาเนียลแต่เช้าเมื่อเข้าใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่พระองค์ทรงเรียกดาเนียล ด้วยเสียงโทมนัสว่า  “โอ ดาเนียลผู้รับใช้ของพระ เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้า ของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้นทรง สามารถช่วยกู้ท่านจากสิงโตได้แล้วหรือ? ความเชื่อของดาเนียลทำให้กษัตริย์ทรงชื่นชมยินดี  สรรเสริญพระเจ้าและส่งราชสาส์นเป็นคำสรรเสริญไปทั่วราชอาณาจักร ดาเนียลได้กลับไปรับตำแหน่งการเมืองเหมือนเดิมและเจริญก้าวหน้า (ดนล.6:25)

• ยืนยงเพื่อความจริง ดาเนียลได้รับนิมิตหลายคร้งั ท่านเขียนบันทึกนิมิตทุกเร่อื ง แม้ในขณะนั้นไม่เข้าใจทั้งหมด พระเจ้าทรงให้ท่านได้เห็นิมิต รูปปั้นใหญ่ สัตว์สี่ตัว ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ ของอาณาจักรผู้เป็นมหาอำนาจโลก ตั้งแต่สมัยของท่านไปจนถึงวาระสุดท้ายของโลก เป็นบันทึกที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของโลกนิมิต คำพยากรณ์70 สัปดาห์ เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ชีวิตการรับใช้และความมรณาของพระองค์ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไว้วางพระทัยดาเนียล เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของคริสเตียนผู้รับใช้ทุกคน เมื่อเรายืนหยัดอยู่ในความเชื่อและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงใช้ให้ทำการใหญ่ยิ่งขึ้น

ยืนหยัดถ่อมตัว

ดาเนียลระวังระไวไม่หยิ่งยโส เอาท่อนไม้ออกจากตาตัวเอง ยึดประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่า คิดถึงตนเองทูตสวรรค์ให้เกียรติแก่คนดีของพระเจ้าผู้นี้“ดาเนียล เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะ ตั้งแต่วันแรก ที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักต์ พระเจ้าของท่าน นั้น” (ดนล.10:12) ดาเนียลแสวงหาความเข้าใจในนิมิตและถ่อมตัวขอพระเมตตาจากพระเจ้าอธิบายความหมายสิ่งเหล่านั้น

• ส่งเสริมคนอื่นให้ก้าวหน้า (ดนล.2:49)

เมื่อได้รับความดีความชอบ ดาเนียลไม่ลืมเพื่อนท่านส่งเสริมให้ทุกคนก้าวหน้าในหน้าที่การงาน “ดาเนียลก็ทูลขอต่อกษัตริย์และ พระองค์ทรง ตั้ง ชัดรัค เมชาค และอาเบดเน เป็นผู้บริหารมณฑล บาบิโลน  แต่ ดาเนียลยังคงอยู่ในราชสำ​นัก”

• ไม่ส่งเสริมตนเอง เมื่อมีโอกาสได้บำเหน็จรางวัลดาเนียลไม่ปรารถนาทรัพย์สิน ตำแหน่งใดๆในโลกมากไปกว่าการรับใช้พระเจ้า เพื่อให้แผนงาน ไถ่ให้รอดของพระองค์สำเร็จ ท่านปฏิเสธรับความดีความชอบ“ ดา เนียล ทูล พระราชาว่า “ขอทรง เก็บของพระ ราชทานไว้ เป็นของฝ่า พระบาทเถิดและ ขอ ประ ทาน ราง วลั แก่ ผู้อนื่ ” (ดนล.5:17) อปุนิสัยเช่นนี้เองที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยการรับใช้ของท่าน

• ไม่หวังในสิ่งที่ไม่ควรหวัง  ซื่อสัตย์สุจริตดาเนยี ลได้ชื่อว่า เป็นข้าราชการ ที่ซื่อสัตย์ ที่สุดของกษัตริย์  ท่านทำหน้าที่เป็นอภิรัฐมนตรีมือสะอาดไม่มีใครกล่าวโทษท่านได้“ดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งจะรับรายงานจากอุปราช เพื่อกษัตริย์จะไม่ ขาดประโยชน์” (ดนล.6:3) ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่ใด หน่วยงานไหน ขอให้ชีวิตของดาเนียลเป็นแบบอย่างของคนดี ซ่อื สัตย์ด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย

ยืนยันรับใช้พระเจ้าจอมกษัตริย์

ดาเนียลแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า พระสิริของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นใด มีความหวังใจในสิ่งที่เป็นนิรันดร์จึงทำให้มีชีวติที่อยู่ในโลกนี้เกิดผลมาก สะท้อนให้เห็นถึงบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาจะได้รับในวันข้างหน้า

• แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด  ดาเนียลไม่เห็นแก่การกินการดื่ม วิถีการดำเนินชีวิตหรูหราในโลกนี้  ท่านปฏิเสธไม่กินดื่มเมามายของราชสำนัก(ดูดาเนียลบทที่ 5) ชีวิตที่สะอาด  บริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายใน ทำให้พระเจ้าทรงวางใจให้ท่านรับนิมิตแผ่นดินสวรรค์และการเสด็จกลับมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระเยซู (ดนล.2:35, 45) ดาเนียลจึงไม่ยอมรับอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ของโลกที่จะล่มสลาย ทว่าห่วงใยความเป็นไปของอิสราเอล ราชอาณาจักรของพระเจ้าและพระราชกิจไถ่ชาวโลกมากกว่า (ดนล.9:2)

• ให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิต  ดาเนียลได้พิสูจน์ให้คนมากมายได้เห็นพระเจ้าในตัวท่าน จากคำพยานและการสรรเสริญของคนเหล่านั้นบอกให้เรารู้ ว่าท่านยำเกรงพระเจ้าเพราะความดีของเนียล เนบูคัด เนสซาร์“ในที่สุดดา เนียล ก็เข้ามาเฝ้าเรา   เขามีชื่อว่า เบลเทชัสซาร์ ตามนามพระของเราเขา มีวิญญาณ ของบรรดา พระผู้บริสุทธิ์…เราทราบว่าวิญญาณ ของบ รรดาพระผู้บริสุทธิ์อยู่ในท่าน ” (ดนล.4:8-9) “ตัวเราคือ เนบูคัดเนสซาร์ขอสรรเสริญยกย่อง และถวายพระ เกียรติแด่ พระมหาราชา แห่งสวรรค์เพราะว่า พระราชกิจของพระองค์ถูกต้องและพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรม”(ดนล.4:37) ดาริอัส  “เราออกกฤษฎีกาว่าให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมด ของ เรากลัวและยำ​เกรงพระเจ้าของดาเนียลเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรงดำ​รงอยู่เป็นนิตย์ราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกทำ​ลายและ การปกครองของพระองค์ จะดำรงจนถึงที่สดุ ” (ดนล.6:26)

• มีความหวังใจในสิ่งที่เป็นนิรันดร์  มีชีวิตอยู่เพื่อบำเหน็จที่เหนือกว่า ดาเนียลรักพระเจ้า มีความหวังในชีวิตและบ้านเมืองนิรันดร์ ท่านมั่นใจใน “ราชอำ​นาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรทรงมอบไว้กับท่าน (พระเยซู) เพื่อชนทุกชาติ  ทุกเผ่า  ทุกภาษา จะ ปรนนิบัติ ท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ ซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย” (ดนล.7:14) ผลของความซื่อสัตย์ และแน่วแน่ต่อพระเจ้า ของดาเนียลพระเจ้าจึงรักท่านมากพระคัมภีร์กล่าวถึงความรักนี้  3 ครั้ง ยืนยันให้เห็นถึงความเป็นคนดีของท่าน เมื่ออธิษฐาน พระเจ้าทรงตอบคำทูลขอทันที  พระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์มากล่าวว่า “เมื่อท่านเริ่มวิงวอนคำ​ตอบก็ปรากฏทันทีข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากเพราะ ฉะนั้นจงพิจารณา คำ​ตอบและเข้าใจนิมิตนั้น” (ดนล.9:23) “โอ ดาเนียล ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งจงพิเคราะห์ถ้อยคำ​ที่เราพูดกับท่านและจงยืนขึ้นเพราะบัดนี้เราถูกใช้ให้มาหาท่าน ” (ดนล.10:11) “โอท่านผู้เป็นที่รักยิ่งอย่ากลัว เลยสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านจงเข้มแข็งเออจงเข้มแข็งเถิด”(ดนล.10:18)การแสดงความพอพระทยั ของพระเจ้าเช่นนี้ไม่มีบุคคลใดในพระคัมภีร์ได้รับเกียรติดังดาเนียลแม้กษัตริย์มหาอำนาจของโลกยุคนั้นต้องยอมสยบ “ กษัตริย์ เนบูคัดเนสซาร์ก็ทรงกราบลงและเคารพดาเนียล” (ดนล.2:46) ขอให้ชีวิตความเป็นคนดีของดาเนียลเป็นแบบอย่างให้คริสเตียนทุกคนยึดถือ เพื่อสังคมไทยจะได้เห็นว่าคนดีของพระเจ้าเป็นคนอย่างไร พระเจ้าตรัสว่า “เพราะ ว่าบรรดาผู้ที่ให้เกียรติ แก่เรา  เราจะให้เกียรติ” (1 ซมอ. 2:30)ท่านผู้อ่านยินดีและเต็มใจเป็นคนดีของพระเจ้าเหมือนดาเนียลไหม ทั้งด้านร่างกายที่สะอาดด้วยอาหารของพระเจ้า จิตใจดีงาม มั่นคงสัตย์จริง และจิตวิญญาณที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้า?นี่คือลักษณะนิสัย และชีวิตของชาวสวรรค์ทั้งบน  โลกนี้และในโลกหน้า เมื่อนั้นพระดำรัสของพระเยซู จะสำเร็จ  “เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่าง  ที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” (มธ. 5:48)

  • ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
  • ภาพ www.freepik.com