คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

11 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2020-2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2020-2021 ณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) ดังต่อไปนี้


ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020
1. ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ
2. ด.ญ. หนึ่งธิดา แซเผาะ

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021
1. ด.ช. ปราชญ์ นทีคีรีกาญจน์ เหรียญเงิน
2. ด.ญ. ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ เหรียญเงิน
3. ด.ญ. ธิดา โจปัญญา เหรียญเงิน
4. ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ เหรียญเงิน
5. ด.ญ. มารีย์ยา โชคพารุ่งเรือง เหรียญทองแดง
6. ด.ญ. หนึ่งธิดา แซเผาะ เหรียญทองแดง
7. ด.ญ. จิดาภา โกสุมศุภมาลา
8. น.ส. กุลธิดา มาเยอะ

อาลักษณ์จิ๋ว 2020
1 ด.ช. จุฑาวัตร หาญยุทธ เหรียญเงิน
2. ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ เหรียญทองแดง
3. ด.ญ. รินรดา วนะเกียรติกุล
4. ด.ญ. ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ 2021
1.ศาสนาจารย์ จุรีรัตน์ แซ่ตั้ง เหรียญเงิน
2.ด.ญ. ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ เหรียญทองแดง
3.ด.ญ. ไอย์รีน จันทรรัตน์ ชมเชย
4.คุณ กุศล รัตน์สุวรรณ ชมเชย
5.ผู้ปกครอง ศิริพรรณ กติกา
6.ครูศาสนา วจนะ ภู่ชัย
7.นาง ฤทัย จะแฮ
8.ด.ญ. ซากุระ สวัสดิ์
9.ด.ญ. นิศมา โจปัญญา
10.ด.ช. ปริญ แดงประพันธ์
11.ด.ญ. สิรีน จันทรรัตน์
12.ด.ญ. ฮารุกะ อิตายะ
13.ด.ช. ปราชญ์ นทีคีรีกาญจน์
14.ด.ญ. นิรัฐสา ดีมาร์จ
15.ด.ญ. ธิดา โจปัญญา
16.ด.ญ. สายรุ้ง ดิษยาวรโชติกุล
17.ด.ญ. ธิดา ลุงซอ
18.ด.ช. จุฑาวัฒน์ หาญยุทธ
19.ด.ญ. มารีย์ยา โชคพารุ่งเรือง
20.น.ส. รีน่า ดีมาร์จ
21.น.ส. กุลธิดา มาเยอะ
22.คุณ ขนิษฐา เมืองปุ๊ด
23.คุณ สใบ ล้อมไพบูลย์
24.คุณ วิทยา โจปัญญา
25.คุณ สุพิชญา ล้อมไพบูลย์
26.คุณ สุธาสินี จันทรรัตน์
27.คุณ มาลี สินไพร
28.Mrs. Li Xiao Hui
29.Mrs. Ma Yu Zhen
30.คุณ มิกะ อิตายะ
31.คุณ ดารินทร์ นทีคีรีกาญจน์
32.คุณ พรทิพย์ แซ่ตั้ง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3