คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่

คริสตจักรเล็กแต่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พันธกิจคัดลอกพระคัมภีร์คริสตจักรคอหงส์
โดย ศจ.คริสตชน รุ่งเรือง และทีมร่วมรับใช้

นี่แน่ะ เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆ บัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือ? และเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง  อิสยาห์ 43:19

จากจุดเริ่มต้นคือมีพี่น้องที่มีภาระใจกับชุมชนที่เขาอยู่ อยากจะประกาศโดยเริ่มจากการทำงานกับเด็กๆ โดยใช้การสอนภาษาอังกฤษและดนตรีเข้าไปในชุมชนโดยมีความร่วมมือจากประธานของชุมชนให้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมีอาคารเล็กๆ เพียงหลังเดียว ซึ่งกิจกรรมที่พวกเราเริ่มทำช่วงปลายปี 2019 และมีการประกาศเชิญชวนและแจกใบปลิวอย่างเป็นทางการในวันเด็กของปี 2020 ซึ่งมีเด็กเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก และหลังจากนั้นสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ อาลักษณ์จิ๋วสำหรับเด็กใช้พระธรรมเอเสเคียล ทีมงานสมาชิกคริสตจักรจึงเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโครงการที่ดีน่าจะส่งเสริมเด็กๆ จึงได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กที่สมัครใจในการแข่งขันคัดลอกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า

จนมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถรวมตัวกันได้ในบ้านสมาชิกแต่ละหลัง จากที่เราว่าโครงการคัดลอกพระคัมภีร์มีการตอบรับดี แต่อาจเป็นเพราะเด็กยังไม่เชื่อและผู้ปกครองก็เริ่มต่อต้าน เราจึงคิดยุทธวิธีนี้ขึ้นมา คือ ประกาศกับเด็กๆโดยการเปิดห้องชั้นรวีฯให้ คัดลอกพระคัมภีร์แลกค่ายังชีพเพราะช่วงโควิด-19 หลายคนตกงานรายได้ลดลง ไม่มีงานทำ เราจึงคิดว่าควรช่วยเหลือคนในชุมชน โดยนำงบประมาณที่จะทำพันธกิจการประกาศมาสร้างแรงจูงใจให้เขาเหล่านั้นได้พบพระวจนะของพระเจ้า  เช่น คัดลอกคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ และ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต รอบละ 10 บาท ในวันเวลาที่กำหนด และให้คัดพระธรรมยอห์น ซึ่งเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้า ข้อละ 1 บาท เป็นต้น    บางคนคัดเพื่อจะได้รายได้แต่กลายเป็นได้พบพระเจ้า เพราะระหว่างที่เขาคัดเราเชื่อว่าฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะได้แตะต้องจิตใจและเปลี่ยนแปลงเขา

ขอบคุณพระเจ้ามีสองครอบครัวที่ตัดสินใจร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร และให้สอนพระคัมภีร์ที่บ้านทุกสัปดาห์ ขอบคุณพระเจ้าในท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้าย แต่พระเจ้าทรงให้พวกเรามีวิธีในการประกาศรูปแบบใหม่โดยใช้การคัดลอกพระคัมภีร์ในการประกาศ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่เป็นผู้จุดประกายและนำเครื่องมือนี้มาใช้ มีเด็กไทยพุทธและไทยมุสลิมในชุมชนที่ส่วนใหญ่ยังเขียนอ่านไม่ดีเท่าที่ควร เราจึงหนุนใจให้คัดลอกพระคัมภีร์เพื่อจะได้อ่านเขียนคล่องขึ้น ขอบคุณพระเจ้าในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการคัดลอกพระคัมภีร์ และขอบคุณทีมงานพี่น้องที่ร่วมติดตามออกเยี่ยมทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องจนได้ผู้สนใจ ผู้เชื่อใหม่ และมีเด็กในคริสตจักรจำนวนมากขึ้นด้วย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร อาเมน

หมายเหตุ การแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ อาลักษณ์จิ๋วระดับปะเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 คริสตจักรคอหงส์ จ.สงขลา ส่งเด็กๆ เข้าแข่งขันจำนวนมากถึง 23 คน ครบทุกศาสนาในพื้นที่

ขอเชิญท่านร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ
“อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี 2021
คัดลอกพระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1- 6

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 มีนาคม 2021
  • สิ้นสุดรับสมุด วันที่ 30 เมษายน 2021
  • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2021 ทาง www.thai.bible