ความคืบหน้าการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ปี 2016

ความคืบหน้าการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ปี 2016

ในปี 2016 ทีมผู้แปลได้แปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย พระธรรมมาระโก บทที่ 1-10 เสร็จสิ้น และเผยแพร่ทาง You Tube Link : Tbs thsl บทที่ 1-6 แล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 16 บท ภายในเดือนพฤษภาคม 2017 หลังจากนั้นจะทำการแปลพระธรรมเล่มอื่นต่อไป ขอบคุณพระเจ้าที่งานแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยมีความก้าวหน้ารวดเร็ว แม้จะมีความไม่พร้อมหลายประการ การแปลและเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษามือ เป็นกระบวนการสร้างงานที่ไม่ได้มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน เนื่องจากเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่กระบวนการผลิตนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพระคริสตธรรมบางประเทศบางส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ขอหนุนใจพี่น้องคริสตชนชาวไทยให้ร่วมถวายเพื่อพันธกิจนี้ ไม่ว่าจะถวายครั้งเดียว หรือถวายเป็นรายเดือน เงินทุกบาทของท่านจะทำให้พระวจนะของพระเจ้าไปถึงคนกลุ่มใหญ่ที่มักถูกละเลยในสังคม