ความจริงของการแปลพระคัมภีร์ไทย ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย 07

ความจริงของการแปลพระคัมภีร์ไทย ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย

มีคริสตชนหลายท่านได้สนใจไต่ถามว่า สมาคมพระคริสตธรรมไทยมีหลักการและขั้น ตอนในการแปลพระคัมภีร์อย่างไร สมาคมฯ จึง ขอใช้พื้นที่ในคริสตสายสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นกรณี พิเศษอธิบายหลักการที่สําคัญๆ ของการแปล พระคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐานของสมาคมพระ คริสตธรรมไทย สรุปได้ดังนี้

แปลจากสําเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูและ กรีกโดยผู้เชี่ยวชาญ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยของ สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นฉบับมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับของคริสตจักรไทยและคริสตชน ไทยมาช้านาน (ตั้งแต่ฉบับ ค.ศ.1940) แต่ก็ ยังมีความเข้าใจผิดกันว่าพระคัมภีร์ไทยของ สมาคมฯ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ใน ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ เมื่อพระ คัมภีร์ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยนั้น คณะผู้ แปลซึ่งประกอบด้วยมิชชันนารีชาวต่างชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิคนไทยได้ยึดสําเนาพระคัมภีร์ ภาษาฮีบรูในการแปลพันธสัญญาเดิม และ สําเนาภาษากรีกในการแปลพันธสัญญาใหม่ เป็นหลัก โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ เชิญผู้แปลที่มีความรู้ภาษาฮีบรูและกรีกเป็น อย่างดี เป็นนักวิชาการพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียง และหากเป็นชาวต่างชาติก็ต้องมีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น กรรมการยก ร่างคําแปลฯ ของฉบับ 1971 ประกอบด้วย ศาสนาจารย์ศรัณย์ ชัยรัตน์ อดีตคณบดีคณะ ศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทั้งผู้ร่วมงานของท่านคือ ดร.เฮอร์เบิร์ต เกรเธอร์ และ ศาสนาจารย์ฟรานซิส ซีลี ทั้งหมด เป็นนักภาษาฮีบรูและกรีกที่มีชื่อเสียงใน ประเทศไทย

จวบจนกระทั่งปัจจุบัน สมาคมพระคริสตธรรมไทยกําลังทําการแก้ไขคําแปลพระคัมภีร์ ฉบับ 1971 ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าคณะผู้แปลใน ปัจจุบันก็เป็นนักภาษาฮีบรูและกรีกที่ได้รับการ ยอมรับอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกัน หลายท่าน เป็นอาจารย์สถาบันพระคริสตธรรม บางท่านมี ผลงานการแปลตํารา เขียนตําราที่ใช้กันอย่าง แพร่หลายในวงการวิชาการคริสเตียน ซึ่ง สามารถเปิดเผยนามของท่านเหล่านี้ได้ สมาคมฯ ภาคภูมิใจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานภาระ ใจให้นักวิชาการเหล่านี้มาร่วมกันทําให้พระ วจนะของพระองค์ได้รับการแปลอย่างถูกต้อง และเป็นที่เข้าใจของผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

คณะผู้แปลพระคัมภีร์ของสมาคมฯ ใน ปัจจุบัน

  • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย M.Div. (Gordon-Conwell Theological Seminary,South Hamilton, Massachusettes, USA), Ph.D. (University of Edinburgh, Scotland) เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย และ อาจารย์พิเศษสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT)
  • ดร.วรรณภา เรืองเจริญสุข Th.M. (Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, USA), D.Min. (Columbia International University, Columbia, South Carolina, USA) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พระคริสตธรรมเชียงใหม่ (CTS) และอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ศาสนาจารย์โรเบิร์ต คอลลินส์ M.Div., Th.M. (Pittsburgh Theological Seminary, Pennsylvania, USA) อาจารย์พิเศษหมวด พันธสัญญาใหม่ วิทยาลัยพระคริสตธรรม แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
  • อาจารย์ทองหล่อ วงศ์กําชัย วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Dip. Th. (Discipleship Training Center, Singapore) อดีต หัวหน้าฝ่ายแปล สมาคมพระคริสตธรรมไทย และอาจารย์พิเศษโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ แบ๊บติสต์
  • อาจารย์ปัญญา โชชัยชาญ ศศ.บ ภาษา อังกฤษ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง), M.Div. (สถาบันบัณฑิตคริสตศาสนศาสตร์เมืองไทย) ฝ่ายแปล สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ อาจารย์พิเศษโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ แบ๊บติสต์
  • อาจารย์พัชรินทร์ ชัชมนมาศ M.Div.. D. Min. candidate (Bethel Theological Seminary, St. Paul, Minnesota, USA) ผู้บริหาร องค์การแคมปัสครูเสดฟอร์ไครสต์ (CCC)

แปลจากสําเนาพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู และกรีกที่ได้มาตรฐาน
สําเนาพระคัมภีร์ภาษาเดิมที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการแปลพระคัมภีร์ คือ UBS Greek New Testament, 4th Edition สําหรับภาษากรีก และ Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) สําหรับภาษาฮีบรู ทั้ง สองเล่มเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมพระคริสต ธรรมเยอรมันซึ่งเป็นสมาชิกของสหสมาคม พระคริสตธรรมสากล (United Bible Societies หรือ UBS) เช่นเดียวกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย พระคัมภีร์ไทยจึงใช้พระคัมภีร์ภาษา ฮีบรูและกรีกทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นต้นฉบับ ในการแปล ดังนั้น พระคัมภีร์ไทยของสมาคมฯ จึงมาจากพระคัมภีร์ในภาษาเดิมอันเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล

มีระบบขั้นตอนการแปลที่มีมาตรฐาน
นอกเหนือจากการแปลจากภาษาฮีบรู และกรีกโดยผู้เชี่ยวชาญ และการใช้สําเนาพระคัมภีร์ภาษากรีกและฮีบรูที่ได้มาตรฐานแล้ว สมาคมพระคริสตธรรมไทยทํางานภายใต้ มาตรฐานการแปลพระคัมภีร์ของสหสมาคม พระคริสตธรรมสากล (UBS) ซึ่งเป็นองค์กร การแปลพระคัมภีร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก และสมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกนั้น ด้วยการแปลภายใต้มาตรฐานของสหสมาคมฯ ยังผลให้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ของสมาคม พระคริสตธรรมไทยเป็นหนังสือภาษาไทยที่ได้ รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุด ก็ว่าได้ กล่าวคือ มีระบบและขั้นตอนการ ทํางานดังนี้

เมื่อผู้แก้ไขคําแปล (Revisers) แต่ละ ท่านได้แก้ไขคําแปลพระธรรมที่ตนรับผิดชอบ เสร็จ ก็จะให้ผู้แปลอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้แก้ไข คําแปลพระธรรมเล่มอื่น ทําหน้าที่ตรวจไขว้ (Cross-Check) แล้วส่งข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิด ชอบแก้ไขพระธรรมเล่มนั้นๆ พิจารณา จาก นั้นจึงจัดส่งให้กรรมการตรวจสอบทําการตรวจ อีกครั้งหนึ่งทั้งในด้านอรรถาธิบาย ภาษาที่สื่อ ชัดเจน และการอ่านรู้เรื่อง เมื่อกรรมการ ตรวจสอบได้ตรวจสอบเสร็จก็จะส่งกลับมายัง ผู้รับผิดชอบการแก้ไขคําแปลเพื่อพิจารณาแล้ว จึงส่งให้หรือพิจารณาร่วมกับที่ปรึกษาการแปล (Translation Consultant) ของสหสมาคม พระคริสตธรรมสากล (UBS) ซึ่งมีความรู้ทั้ง ด้านศาสนศาสตร์และภาษาศาสตร์ และต้องมี วุฒิปริญญาเอกสาขาใดสาขาหนึ่งในสองสาขานี้ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้จึงส่งให้นักลีลาภาษา (Stylist) ขัดเกลาภาษาไทยแล้วส่งกลับมาให้ผู้แก้ไขคํา แปลพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้คณะผู้ แปลมีที่ปรึกษา (Advisors) เป็นผู้นําคริสต จักรไทยจํานวน 25 ท่านมีหน้าที่ให้คําเสนอ แนะในด้านการแปลที่อาจมีผลกระทบในวงกว้าง เช่น ในเรื่องพระนามเฉพาะของพระเจ้า ดังนั้น สมาคมฯ จึงเชื่อแน่ว่าคําแปลทุกคําได้รับการ กลั่นกรองอย่างดี ถูกต้อง และเหมาะสม สม ฐานะเป็นคําแปลของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ (The Holy Scripture)

บางคนอาจมีคําถามว่า เมื่อพระคัมภีร์ ฉบับภาษาฮีบรูหรือกรีกใช้คําเดียวกัน เหตุ ใดสมาคมฯ จึงแปลคําเหล่านั้นไม่เหมือนกันใน บางแห่ง สมาคมฯ ขออธิบายดังนี้คือ หลัก การแปลประการหนึ่งของสมาคมฯ ก็คือการ แปลจะต้องมีความสม่ำเสมอ (Consistency)กล่าวคือคําเดียวกันในภาษาเดิม ก็ควรจะแปล เป็นภาษาไทยด้วยคําเดียวกันตราบเท่าที่บริบท (Context) เอื้ออํานวย เพราะฉะนั้นการแปลจึง ขึ้นอยู่กับบริบทด้วย ดังจะเห็นได้ว่าคําเดียวกัน ในภาษากรีก เช่น “พะนือมา” (pneuma) พระ คัมภีร์ไทยฉบับ 1971 แปลเป็นหลายคําใน บริบทที่ต่างกัน เช่น ลมหายใจ พวกวิญญาณ ที่ดี พวกวิญญาณชั่ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ ลม น้ําใจ ใจ เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นการผิดหลักการ แปลแต่อย่างใด เพราะตามหลักอรรถศาสตร์ หรือศาสตร์ของความหมาย (Semantics) แล้ว คําหนึ่ง ๆ ในภาษาฮีบรูหรือกรีกมีความหมาย ครอบคลุมหลายคําแปลด้วยกัน ผู้แปลต้อง วิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วคําคําหนึ่งในบริบทนั้นๆ จะมีความหมายว่าอย่างไร

สมาคมฯ ขอถือโอกาสนี้รายงานความคืบ หน้าของการแก้ไขคําแปล (การยกร่าง) พระคัมภีร์ไทยดังนี้คือ พระธรรมสุภาษิตได้ผ่าน ขบวนการแปลทุกขั้นตอนแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างการเรียงพิมพ์และพร้อมจะจําหน่าย จ่ายแจกในปี 2007 นี้ ส่วนพระธรรมสดุดีอยู่ ในขั้นตอนการตรวจสอบของที่ปรึกษาการแปล

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้คริสตชนไทยมั่นใจได้ว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐานของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย เป็นพระวจนะของ พระเจ้าที่ได้รับการทรงนําในการแปลจากพระ คัมภีร์ในภาษาเดิมอย่างถูกต้อง มีคําแปลที่ เหมาะสมสําหรับการอ่านและใคร่ครวญเพื่อ ความเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ขอให้ทุกสิ่ง ที่สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้กระทําใน พระนามของพระองค์เป็นการถวายพระเกียรติ และพระสิริแด่พระเจ้าในที่สูงสุด

  • อ.ประณต บุษกรเรืองรัตน์