ความชอบธรรม

ความชอบธรรมคืออะไร?

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:25
‘…ถ้า​เรา​ทั้งหลาย​จะ​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระบัญญัติ​ทั้งหมด​นี้​เฉพาะพระพักตร์​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​เรา ดังที่​ทรง​บัญชา​เรา​ไว้ ก็​จะ​เป็น​ความ​ชอบธรรม​แก่​เรา​ทั้งหลาย’
สดุดี 1:2
แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน
ลูกา 1:6
ท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลย
โรม 10:5
โมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมที่มาทางธรรมบัญญัติว่า คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้น


มีสักคนที่ดีพอสำหรับพระเจ้าหรือไม่?

สดุดี 14:1
คนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่า “ไม่มีพระเจ้า” เขาทั้งหลายก็เลวทรามลง กระทำกิจการที่น่าเกลียดน่าชัง ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี
สุภาษิต 20:9
ใครจะพูดได้ว่า “ข้าทำให้ใจของข้าสะอาดแล้ว ข้าบริสุทธิ์พ้นบาปแล้ว”
อิสยาห์ 64:6
ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้น เหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก ข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้ และความบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม
โรม 3:23
เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
โรม 7:18
ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลย


ฉันจะเป็นคนชอบธรรมได้อย่างไร?

ปฐมกาล 15:6
อับราม​ก็​เชื่อ​พระยาห์เวห์ ความ​เชื่อ​นั้น​พระองค์​ทรง​ถือ​ว่า​เป็น​ความ​ชอบธรรม​แก่​ท่าน
กิจการ 13:39
และโดยพระองค์นี้เอง ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส
โรม 10:4
เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรม
1 โครินธ์ 6:11
มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้ว ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา
กาลาเทีย 3:24
เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเรา จนพระคริสต์เสด็จมา เพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ


อะไรเป็นผลของความชอบธรรม?

อิสยาห์ 45:24-25
“เขาจะพูดถึงเราได้ว่า ในพระเจ้าเท่านั้น มีความชอบธรรมและอานุภาพ บรรดาผู้ที่แค้นเคืองต่อพระองค์ จะมาหาพระองค์และอับอายขายหน้า เผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นของอิสราเอล จะมีชัยและสดุดีภูมิใจในพระเจ้า”
ดาเนียล 12:3
และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์
มัทธิว 5:6
“คนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่ม…”
มัทธิว 5:10
“คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย…”
มัทธิว 5:12
จงชื่นชมและยินดี เพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน
โรม 4:7-8
ว่า คนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอธรรมของเขาแล้ว และพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้ว ก็เป็นสุข บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข
1 เปโตร 3:14
แต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์ เพราะทำสิ่งถูกต้อง พวกท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวการข่มขู่ของพวกเขา และอย่าวิตกไปเลย


มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท