คำฮีบรูว่า เชคินาห์ หมายความว่าอย่างไร? 1.1/11

คำถามแรกนั้นเกี่ยวกับความหมายของคำฮีบรูคำหนึ่งคือ เชคินาห์

ถาม คำฮีบรูว่า Shekinah มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ คำ Shekinah เป็นคำนาม ที่มาจากคำกริยาว่า Shakan ซึ่งแปลว่า พัก,อาศัย ดังนั้น คำ Shekinah จึงแปลว่า

การ พัก หรือ การอาศัย หรือ การตั้งรกราก คำนี้ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับฮีบรู แต่ปรากฏบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ทาร์กุม (หมายถึง พระคัมภีร์เดิมฉบับภาษาอาราเมค) นอกจากนี้คำนี้ยังนำมาใช้ในแวดวงศาสนศาสตร์ของคนยิว ในความหมายของการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสถิตในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม การสถิตอยู่ด้วยนี้มิใช่ในระยะเวลาอันสั้นแต่เป็นระยะเวลานานหรือถาวร Shekinah แสดงถึงการที่พระเจ้าผู้สูงสุดทรงอยู่ใกล้ชิดกับประชากรของพระองค์อย่างเห็น ได้ชัด ตัวอย่างหนึ่งที่ให้เราเห็น Shekinah ของพระเจ้าคือในพระธรรมอพยพ 40:34-35 ฉบับมาตรฐาน 2011 ว่า “ในขณะนั้น มีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้ และพระรัศมีของพระยาห์เวห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น. โมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้ เพราะเมฆปกคลุมอยู่ (shakan)และพระรัศมีของพระยาห์เวห์ก็อยู่เต็มพลับพลานั้น.”โมเสสสัมผัสได้ ถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในเต็นนัดพบนั้น และสำหรับคนอิสราเอลแม้ไม่เห็นพระเจ้า แต่ทราบว่าพระองค์สถิตกับพวกเขาโดยสังเกตดูเสาเมฆและเสาไฟ ดังนั้นทั้งเสาเมฆและเสาไฟจึงแสดงถึง Shekinah แก่พวกเขา อนึ่งคำ Shekinah ยังใช้แทนคำว่า “พระเจ้า” ในพระคัมภีร์เดิมฉบับอาราเมคด้วยเช่นในพระธรรมปฐมกาล 9:27 ว่า “ขอพระเจ้า (ในฉบับอาราเมคว่า ขอเชคินาห์)ทรงเพิ่มพูนยาเฟท” คำฮีบรูคำนี้ทำให้เรารู้สึกทึ่งและขอบพระคุณพระเจ้า นี่เป็นไปได้อย่างไรหนอ ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้สถิตทั่วทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ผู้ทรงสัพพัญญู และผู้ทรงฤทธานุภาพบริบูรณ์จะมาสถิตอยู่ใกล้ชิดประชากรต่ำต้อยของพระองค์ดัง เช่นเราทั้งหลาย! นี่คือความจริงที่น่าประหลาดและกระทำให้เราเจียมตนและขอบพระคุณพระองค์อยู่ เสมอไป

  • อ.ปัญญา โชชัยชาญ