คุณเป็นผู้นำที่คนภูมิใจในตัวของคุณไหม?

คุณเป็นผู้นำที่คนภูมิใจในตัวของคุณไหม?

คุณเป็นบุคคลที่คนซึ่งอยู่ในการดูแลของคุณ
สามารถกล่าวได้อย่างจริงใจ และภูมิใจหรือไม่ว่า
คุณเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมของเขา?

 • พวกเขายืนยันได้หรือไม่ว่า คุณเป็นผู้สอนพระวจนะของพระเจ้า(ไม่ใช่สอนแค่ความรู้หรือความคิดเห็นของตัวคุณ)แก่พวกเขา อย่างซื่อตรง และชัดเจน?
 • พวกเขามองเห็นแบบอย่างความเชื่อของคุณที่คงเส้นคงวามาอย่างยาวนานและไว้ใจคุณได้?
 • พวกเขาพิจารณาดูผลในชีวิตของคุณมาจนถึงบั้นปลายได้ และปรารถนาที่จะเลียนแบบความเชื่อของคุณ?
 • พวกเขาเต็มใจนบนอบเชื่อฟังคุณอย่างเต็มใจ?
 • พวกเขามีความสุขใจและพอใจกับการที่คุณเอาใจใส่ดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกเขาที่ผ่านมา?
 • พวกเขาชื่นชมยินดีกับการได้มีส่วนสนับสนุนให้คุณสามารถทำงานในความรับผิดชอบของคุณได้เป็นอย่างดี?
 • พวกเขาหลีกเลี่ยงหรือลดการทำให้คุณเศร้าเสียใจ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการรับใช้ที่คุณกระทำอยู่?
 • พวกเขาอธิษฐานเผื่อคุณอยู่ตลอดเวลา?
 • พวกเขาแน่ใจว่าคุณมีมโนธรรมที่ดี และปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่อง?

ถ้าคุณเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะที่กล่าวมา
คุณคือของขวัญจากพระเจ้าสำหรับชุมชนที่คุณเป็นผู้นำ และเป็นผู้เลี้ยงดู!
และหากว่าคุณเป็นผู้ที่กระทำเช่นดังที่กล่าวมานั้นต่อผู้นำของคุณ
คุณก็คือ ของขวัญล้ำค่า สำหรับผู้นำของคุณ!

วันนี้ ให้เรา เป็นแบบอย่างของผู้รับใช้ ที่ถ่อมใจเข้าหากันด้วยความรักความห่วงใยต่อกันอย่างจริงใจ
ให้เราเสริมสร้างกัน ร่วมมือร่วมใจกันทั้งในฐานะเป็นผู้นำและทีม(สนับสนุน)ผู้นำ
ในการช่วยกันพลิกฟื้นแผ่นดินไทยให้ใสสะอาดและน่าอยู่อาศัย ในอันที่จะทำให้คนไทยได้รับความรอด
และพระพรแห่งความสุขใจจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ กันถ้วนหน้า
จะดีไหมครับ?

จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่าน ผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่าน จงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขา แล้วจงเลียนแบบความเชื่อของพวกเขา
จงนบนอบเชื่อฟัง บรรดาผู้นำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงาน จงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลย จงอธิษฐานเผื่อเรา เพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่อง

ฮีบรู 13:7, 17-18 ฉบับมาตรฐาน

 • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
 • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท