คําว่า “พระทรวง” ในพระคัมภีร์บางข้อหายไม่ได้ทําให้ความหมายผิดไป 2/15

คําว่า “พระทรวง” ในพระคัมภีร์บางข้อหายไม่ได้ทําให้ความหมายผิดไป


เนื่องด้วยฝ่ายแปลได้รับการสอบถามจากผู้อ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานว่า ทําไมข้อความใน ยอห์น 13:23 และ ยอห์น 13:25 จึงไม่มีคําว่า “พระทรวง” ปรากฏอยู่ด้วย และผู้อ่านต้องการทราบว่าเอกสารต้นฉบับดั้งเดิมนั้นมีคําว่า “พระทรวง” หรือไม่

ฝ่ายแปลได้ตรวจสอบจากต้นฉบับภาษากรีกพบคําศัพท์ที่มีความหมายถึง อก หรือ พระทรวง คือคําว่า (bosom) ใน ยอห์น 13:23 และ (chest) ใน ยอห์น 13:25 หากย้อนกลับไปพิจารณาการแปลของสมาคมฯ เองในฉบับ 1971 จะพบว่าเราแปลคําศัพท์ดังกล่าวแบบตรงตัวด้วยคําว่า “พระทรวง” ลงไปที่พระคัมภีร์ทั้งสองข้อ เมื่อแสดงข้อความเปรียบเทียบกับฉบับมาตรฐานที่สมาคมฯ ยกร่างการแปลเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 2011 จะเป็นดังนี้

ยอห์น 13:23
ฉบับ 1971ที่สํารับมีสาวกคนหนึ่งที่พระองค์ทรงรัก ได้เอนกายอยู่ใกล้พระทรวงของพระองค์ฉบับมาตรฐานสาวกที่พระเยซูทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระองค์ยอห์น 13:25
ฉบับ 1971ขณะที่ยังเอนกายอยู่ใกล้พระทรวงของพระองค์ สาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนั้นคือใคร”ฉบับมาตรฐานขณะที่ยังเอนกายอยู่ใกล้พระเยซู สาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า คนนั้นเป็นใคร?”การรับประทานอาหารตามธรรมเนียมของพวกยิวในสมัยของพระเยซูนั้นไม่มีเก้าอี้นั่งอย่างทุกวันนี้ แต่ละคนต้องนั่งลงกับพื้นและนอนเอียงข้างโดยใช้แขนซ้ายพยุงตัวไว้ แล้วใช้มือขวาหยิบ

อาหารใส่ปาก ภาพรวมจึงดูเหมือนว่าเป็นการเอนกายซ้อนอกกัน แต่เนื่องจากพระคัมภีร์ทั้งสองข้อข้างต้นต้องการกล่าวถึงสาวกคนที่เอนกายอยู่ใกล้กันกับพระเยซู (หรือถัดจากพระเยซู) สํานวนภาษา “ใกล้พระทรวง” ในบริบทนี้จึงหมายถึง ใกล้กัน หรือ ติด หรือ ชิด ดังนั้น “เอนกายอยู่ใกล้พระทรวง” จึงให้ความหมายเดียวกับ “เอนกายอยู่ใกล้” เราไม่จําเป็นต้องใช้คําให้ครบถ้วนดังเช่นฉบับ 1971 ก็สามารถสื่อความหมายที่ถูกต้องได้แล้ว สมาคมฯ จึงตัดสินใจยกคําว่า “พระทรวง” ออกไปฝ่ายแปลได้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากคําแปลของพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษบางฉบับ คือ NRSV, ESV และ GNV พบว่าไม่มีการใช้คําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงกับคําว่า อก (หรือ พระทรวง) ไว้ที่พระคัมภีร์ทั้งสองข้อดังกล่าวเช่นเดียวกันนอกจากนั้นสมาคมฯ ยังใช้หลักการเดียวกันใน ลูกา 16:22 โดยแปล (to the bosom of Abraham) ว่า “นําเขาไปอยู่กับอับราฮัม” แทนการแปลแบบตรงตัวว่า “นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม” ซึ่งแสดงข้อความเปรียบเทียบคําแปลระหว่างฉบับ 1971 กับฉบับมาตรฐานได้ดังนี้ลูกา 16:22 ฉบับ 1971อยู่มาคนขอทานนั้นตาย และเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วย และเขาก็ฝังไว้ฉบับมาตรฐานต่อมาคนยากจนนั้นตาย และพวกทูตสวรรค์นําเขาไปอยู่กับอับราฮัม ส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วย และถูกฝังไว้

  • อาจารย์ไพรัลยา สหัสวรรษ
  • ภาพ www.lumoproject.com