ทดสอบ bible

หากคุณเป็นคริสเตียน และต้องการก้าวสู่งานรับใช้พระเจ้า

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเชิญชวนท่านมาร่วมงานกับเรา

สมาคมพระคริสตธรรมไทยเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจแห่งพระวจนะ หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักในงานรับใช้พระเจ้า ขอเชิญสมัครเพื่อร่วมงานกับสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ในตำแหน่งงานต่อไปนี้

[biblesupersearch]
คำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช มัทธิว 13:3-12 (ฉบับมาตรฐาน)


1

การเนรมิตสร้างโลกและมนุษย์

1หรือ เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มเนรมิตสร้างในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 2แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น

3พระเจ้าตรัสว่า <<จงเกิดความสว่าง>>1:3 2 คร. 4:6 ความสว่างก็เกิดขึ้น 4พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด 5พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่า วัน และความมืดนั้นว่า คืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรก

6พระเจ้าตรัสว่า <<จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำ แยกน้ำออกจากกัน>> 7พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้น แล้วทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้น ก็เป็นดังนั้น 8พระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่า ฟ้า1:8 2 ปต. 3:5 มีเวลาเย็น และเวลาเช้า เป็นวันที่สอง

9พระเจ้าตรัสว่า <<น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึ้น>> ก็เป็นดังนั้น 10พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่า แผ่นดิน และที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่า ทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 11พระเจ้าตรัสว่า <<แผ่นดินจงเกิดพืช คือ ผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน>> ก็เป็นดังนั้น 12แผ่นดินก็เกิดพืช คือผักหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 13มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่สาม

14พระเจ้าตรัสว่า <<จงมีดวงสว่างบนฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน ให้ดวงสว่างเป็นหมายกำหนดฤดู วัน ปี 15และให้เป็นดวงสว่างบนฟ้า เพื่อส่องสว่างบนแผ่นดิน>> ก็เป็นดังนั้น 16พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวง ให้ดวงใหญ่ครองวัน ดวงเล็กครองคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วย 17พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนฟ้า ให้ส่องสว่างบนแผ่นดิน 18ให้ครองวันและคืน และแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 19มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่สี่

20พระเจ้าตรัสว่า <<น้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิต และนกจงบินไปมาข้ามฟ้าเหนือแผ่นดิน>> 21พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ที่มีชีวิตนานาชนิด ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ำ เป็นฝูงๆตามชนิดของมัน และนกต่างๆตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 22พระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่สัตว์เหล่านั้นว่า <<จงมีลูกดกทวีมากขึ้น จนเต็มน้ำในทะเล และให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน>> 23มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่ห้า

24พระเจ้าตรัสว่า <<แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมัน>> ก็เป็นดังนั้น 25พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี

26แล้วพระเจ้าตรัสว่า <<ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา1:26 1 คร. 11:7 ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน>> 27พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง1:27 มธ. 19:4; มก. 10:6

28พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์1:28 ปฐก. 5:1-2 ตรัสแก่เขาว่า <<จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน>> 29พระเจ้าตรัสว่า <<ดูเถิด เราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า 30ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดิน นกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปราณนั้น เราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหาร>> ก็เป็นดังนั้น 31พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก

All rights are reserved to the Bible Society of Uganda