ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน แปล 1 ยอห์น 5:19 “…แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย” 3/17

ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน แปล 1 ยอห์น 5:19 “…แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย”

ทำไมพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011 แปล 1 ยอห์น 5:19 ว่า “…แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย” ทั้งๆ ที่ในภาษากรีกไม่มีคำว่า “มือ” หรือ “อานุภาพ” แต่ตามตัวอักษรของข้อนี้ในต้นฉบับกรีกแปลว่า “ทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การปิดบังของมารร้าย!” ?
.
ก่อนอื่นขออธิบายว่า การแปลพระคัมภีร์ของสมาคมพระคริสตธรรมไทยนั้น ไม่ได้แปลโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่แปลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาเดิมของพระคัมภีร์ และมีความรู้เรื่องศาสนศาสตร์อย่างดี การแปลพระธรรมแต่ละเล่มนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือเมื่อผู้แปลคนแรกแปลเสร็จ ก็จะต้องส่งต่อให้ผู้แปลคนที่สองเพื่อตรวจสอบการแปลเพื่อความถูกต้อง นอกจากนั้นยังส่งให้อนุกรรมการตรวจสอบคำแปลอ่านด้วย หลังจากที่ได้รับคำเสนอแนะจากผู้แปลคนที่สองและอนุกรรมการตรวจสอบคำแปลแล้ว ผู้แปลคนแรกจะทำการแก้ไข และส่งให้ที่ปรึกษาฝ่ายการแปลของสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล (United Bible Societies) ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในเรื่องการแปลพระคัมภีร์โดยเฉพาะ  สหสมาคมพระคริสตธรรมสากล เป็นองค์กรที่ทำการแปลพระคัมภีร์มากที่สุดในโลก และได้จัดทำคู่มือการแปลพระคัมภีร์ให้กับผู้แปลทั่วโลก เพื่อให้การแปลพระคัมภีร์ทั่วโลกมีมาตรฐาน สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล ดังนั้นการแปลพระคัมภีร์ของสมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงเป็นการแปลที่ได้มาตรฐานสากล ผู้อ่านทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า พระคัมภีร์ที่แปลโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทยนั้นเป็นพระคัมภีร์ที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง
.
อีกประการหนึ่งเมื่อพิจารณาคำถามนี้แล้ว จะเห็นว่าข้อความที่ยกมานี้เป็นเพียงครึ่งหลังของ 1 ยอห์น 5:19 โดยไม่ได้พิจารณาครึ่งแรกของข้อนี้ซึ่งมีข้อความว่า “เรา​​รู้​ว่า​เรา​เกิด​จาก​พระ​เจ้า” เมื่อเราดูย้อนกลับไปยังข้อที่ 18 ผู้อ่านก็จะสามารถรู้ได้ว่า “เรา” ในข้อนี้ หมายถึง “คริสตชน” ดังที่บริบทของข้อ 18 ได้บันทึกไว้ว่า “เรา​รู้​ว่า​ทุก​คน​ที่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า​ไม่​ทำ​บาป แต่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​บัง​เกิด​จาก​พระ​เจ้า​ทรง​คุ้ม​ครอง​รัก​ษา​เขา และ​มาร​ร้าย​ไม่​แตะ​ต้อง​เขา” แสดงว่าคริสตชนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยพระเยซูคริสต์ และมารร้ายไม่สามารถทำอันตรายเขาได้ ส่วน “โลกทั้งหมด” ในครึ่งหลังนี้หมายถึง “คนที่ไม่ได้เป็นคริสตชน” ไม่ได้หมายถึง “คริสตชน” เหมือนกับคำอธิบายของผู้เขียนท่านหนึ่ง ถ้าเราเข้าใจความหมายเช่นนี้แล้ว เราก็แน่ใจได้ว่า การแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทยไม่ได้ยกย่องมารซาตาน ทำให้คริสตชนกลัวมารมากกว่ากลัวพระเป็นเจ้า ในบริบทนี้คนที่ต้องกลัวมารซาตานคือผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่คริสตชน
.
การแปลที่ดีนั้นจะต้องแปลให้ผู้อ่านเข้าใจ ไม่ใช่เป็นแบบคำต่อคำ สิ่งหนึ่งที่ผู้แปลจะต้องตระหนักคือ หากภาษากรีกเขียนเป็นสำนวน เราควรจะต้องแปลแบบสำนวน ไม่ใช่แปลแต่ละคำ นอกจากนั้นบางภาษาจะมีลักษณะเด่นบางอย่างคือ การละคำบางคำไว้โดยให้ผู้อ่านเติมคำเข้าไปเอง จากการที่ได้ศึกษาคู่มือการแปลของสหสมาคมพระคริสตธรรมสากลสำหรับพระธรรมข้อนี้ ก็จะพบว่า มีคำแนะนำให้แปลแบบสำนวน แต่หากเราจะแปลตามตัวอักษรจากภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า  “lies in the evil one.” วลีนี้หากแปลแบบสำนวนก็จะถูกแปลได้หลายทางเลือก เช่น “is inside the hand of” (in the    language concerned a common idiom for being a chief’s servant) หรือ “is under the feet of,” หรือ “is ruled/commanded by,” หรือ “belongs to” ซึ่งสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เลือกทางเลือกแรกจึงแปลว่า “ตกอยู่ในมือของมารร้าย” ทางเลือกต่อมาคือ “อยู่ใต้เท้าของมารร้าย” ทางเลือกที่สามคือ “ถูกปกครองโดยมารร้าย” ทางเลือกสุดท้ายคือ “เป็นของมารร้าย” ซึ่งเมื่อเราดูภาพรวมแล้ว ความหมายของทางเลือกเหล่านี้ต่างก็ไปในทิศทางเดียวกัน มีผู้เขียนท่านหนึ่งเสนอให้แปลว่า “ทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การปิดบังของมารร้าย!” ซึ่งมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อผู้เขียนท่านนี้อธิบายต่อไปว่า “ถามว่ามารปิดบังคริสเตียนในเรื่องอะไร?”ท่านตอบว่า “ปิดบังเรื่องที่ว่าคริสเตียนสามารถชนะมารได้โดยพระคำของพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเขานั่นเอง” จากคำอธิบายและคำตอบของผู้เขียนท่านนี้ เราจะเห็นว่าท่านตีความว่า “ทั่วทั้งโลก” หมายถึง   คริสตชน แต่หากอ่านบริบทแล้ว “ทั่วทั้งโลก” ไม่ได้หมายถึงคริสตชน
.
หากเราดูคำแปลภาษาอังกฤษฉบับต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่แล้ว ก็จะแปลในแนวทางเดียวกับที่สมาคมพระคริสตธรรมไทยแปล เช่น
  • (ESV2011) We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one.
  • GNT92) We know that we belong to God even though the whole world is under the rule of the Evil One.
  • (HCSB) We know that we are of God, and the whole world is under the sway of the evil one.
  • (NKJV) We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one.
จะเห็นว่าวลีที่พระคัมภีร์ทั้ง 4 เล่มนี้ใช้วลีภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันเพื่อจะแปลกริยาของกรีกคำเดียวกันคือ κειται ESV แปลว่า “lies in the power of”, GNT แปลว่า “is under the rule of”, HCSB แปลว่า “is under the sway of”, และ NKJV แปลว่า “lies under the sway of” ถึงแม้คำภาษาอังกฤษจะต่างกัน แต่ความหมายก็ยังไปในทิศทางเดียวกัน อีกประการหนึ่งคือ คำว่า “lie” ในภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องแปลว่า “นอน” อย่างเดียว ที่จริงแปลได้หลายอย่างมาก จะแปลว่า “ตก” ก็ได้ คำกริยาในภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำอย่างไร คำในภาษากรีกก็จะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำอย่างนั้น คำเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องแปลเหมือนกันทุกครั้ง
.
สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอยืนยันอีกครั้งว่า การแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทยนั้น ได้ผ่านกรรมการและได้ผ่านการตรวจสอบมาหลายขั้นตอน ไม่ได้แปลโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว เมื่อมีคนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลเข้ามา สมาคมฯ ก็จะนำเรื่องเข้าปรึกษาหารือในกรรมการ ในกรณีนี้สมาคมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำแปลนี้เป็นคำแปลที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขตามที่เสนอมา
  • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
  • ภาพ Rawpixel.com – Freepik.com