ทำไมพระธรรมมาลาคี 2:15 จึงแปลหลากหลาย? 3/18

ทำไมพระธรรมมาลาคี 2:15 จึงแปลหลากหลาย?

คำถาม ทำไมพระธรรมมาลาคีบทที่สองข้อที่สิบห้าจึงมีคำแปลหลากหลายและต่างกันในพระคัมภีร์ฉบับต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ? ทำไมคำแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงต่างจากฉบับอื่น?
คำตอบ เมื่อพิเคราะห์ดูการเปรียบเทียบคำแปลข้างล่างนี้ เรามองเห็นความจริงตามที่ผู้อ่านได้เสนอมา ในพระคัมภีร์ไทย เราพบคำแปลต่างกันสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง พระคัมภีร์ฉบับต่างๆ ของสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้แก่ ฉบับ 1940 ฉบับ 1971 และฉบับมาตรฐาน 2011 กับกลุ่มที่สอง พระคัมภีร์ฉบับอื่นๆ ได้แก่ ฉบับคาทอลิก (ThCB) ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (TNCV) และฉบับคิงเจมส์ไทย (ThKJ) เมื่อดูให้ละเอียดก็พบว่าความแตกต่างหลักอยู่ที่สองประโยคแรก นอกนั้นเนื้อความก็จะเหมือนๆ กัน
.
พระคัมภีร์ไทยฉบับต่างๆ พระธรรมมาลาคี 2:15
กลุ่มที่หนึ่ง
 • พระคัมภีร์ฉบับ 1940 แต่ไม่มีสักคนเดียวในพวกท่านมีศีลธรรม ไม่มีสักคนเดียวปรารถนาจะมีบุตรจากพระเจ้า จงระวังตัวนะ อย่าได้ประพฤติไม่ซื่อตรงต่อเมียซึ่งได้กันเมื่อครั้งหนุ่มสาว
 • พระคัมภีร์ฉบับ 1971 แต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะกระทำอย่างนี้ ผู้มีสตินั้นย่อมประสงค์สิ่งใด ย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้า ดังนั้น จงระวังตัวนะ อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นพระคัมภีร์ฉบับ 2011 แต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะทำอย่างนี้ ผู้มีสตินั้นย่อมประสงค์อะไร? ย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้า ดังนั้นจงระวังตัวให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้น
กลุ่มที่สอง
 • Thai Catholic Bible พระองค์ทรงทำให้ท่านทั้งสองคนเป็นกายเดียวและจิตเดียวมิใช่หรือ ท่านทั้งสองคนที่เป็นหนึ่งเดียวนี้แสวงหาอะไร แสวงหาลูกหลานจากพระเจ้าใช่ไหม ดังนั้นจงเคารพชีวิตของท่าน อย่าทรยศภรรยาที่ท่านได้แต่งงานด้วยในวัยหนุ่ม
 • Thai New Contemporary Version  พระองค์ได้ทรงผูกพันทั้งคู่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่หรือ? ทั้งกายและวิญญาณของทั้งคู่เป็นของพระองค์ เขาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไร? ก็เพื่อจะมีลูกหลานที่ชอบธรรมให้กับพระองค์นั่นเอง ฉะนั้นจงควบคุมสติอารมณ์ของเจ้าให้ดี อย่าคิดนอกใจภรรยาที่เจ้าได้มาตั้งแต่ยังหนุ่ม
 • Thai King James พระองค์ทรงทำให้เขาทั้งสองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมิใช่หรือ? แต่เขายังมีลมปราณแห่งชีวิตอยู่ และทำไมเป็นอันเดียวกัน เพราะพระองค์ทรงประสงค์เชื้อสายที่ตามทางของพระเจ้า ดังนั้นจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้น
 จากการสังเกตเห็นความแตกต่างข้างต้น ทำให้สันนิษฐานว่าเนื้อความในภาษาฮีบรูสองประโยคแรกน่าจะไม่ชัดเจน1 จึงทำให้มีการตีความไปต่างๆ กัน เพราะหากแปลตรงตัวอักษรก็จะไม่เข้าใจ2 จึงพยายามหาทางแปลให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทวงแคบของมาลาคี (มลค. 2:10-16)3 และน่าจะมีเชิงอรรถอธิบายกำกับเนื้อความที่คลุมเครือนี้ว่า “ความหมายในภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน อาจแปลได้อีกว่า ‘พระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้ท่านเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยาหรือ? ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของท่านเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงประสงค์อะไร?’ หรือ ‘พระเจ้าองค์เดียวทรงสร้างนางไม่ใช่หรือ? ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณก็เป็นของพระองค์ พระเจ้าองค์เดียวทรงประสงค์อะไร?’
อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ
พระคัมภีร์ข้อนี้ยากในการแปล แต่คณะผู้แปลก็พยายามอย่างดีที่สุดในการสื่อสารความหมายกับผู้อ่าน ให้เข้ากับบริบทและไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดังนั้น พระคัมภีร์ไทยทั้งกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองต่างก็พยายามช่วยผู้อ่านให้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง
 • อาจารย์ ปัญญา โชชัยชาญ
 • ภาพ Prostooleh – Freepik.com

 

เชิงอรรถ

 1. ความไม่ชัดเจนนั้นได้แก่
  • คำฮีบรู ehad ที่แปลว่า “หนึ่ง” ในประโยคใช้เป็นประธานหรือกรรม? หากใช้เป็นประธานหมายถึงใคร? พระเจ้าหรือมนุษย์?  แต่หากใช้เป็นกรรมก็หมายถึง อันหนึ่งอันเดียวกัน
  • คำฮีบรู lo ที่แปลว่า “ไม่” นั้นขยายประธานหรือกริยา? ไม่สักคนหรือไม่ได้ทำให้?
  • โครงสร้างประโยคแรกเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถาม?
  • พยัญขนะฮีบรู sh-a-r ประกอบกันเป็นคำ แล้วแปลว่าอะไร? she-ar แปลว่า “ส่วนที่เหลือ” หรือ she-er แปลว่า “เนื้อหนัง (ร่างกาย)” ?
  • คำฮีบรู ruah แปลว่า “วิญญาณ” หรือ “มโนธรรม (สติรู้ผิดชอบ)” ?
 2. แปลตรงตัวว่า “และมิใช่หนึ่ง เขาทำ และส่วนที่เหลือของพระวิญญาณ แก่เขา และอะไร หนึ่งนั้น แสวงหา เชื้อสายของพระเจ้า?”
 3. ในสมัยของผู้เผยพระวจนะมาลาคี พวกสามียิวหย่าร้างภรรยาชาติเดียวกับตน แล้วไปแต่งงานใหม่กับหญิงต่างชาติที่นับถือรูปเคารพ และมีบุตรที่ไม่รู้จักพระยาห์เวห์อีกทั้งไม่ได้นมัสการพระองค์ การกระทำของพวกสามีเป็นการทรยศและหักคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อภรรยาเดิมเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ พวกนางต้องทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุนี้ นี่เป็นปัญหาใหญ่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและไม่ทรงยอมรับเครื่องบูชาของพวกเขา ท่านมาลาคีตำหนิการ กระทำอยุติธรรมและทารุณของพวกผู้ชายยิว และได้อธิบายว่าเนื่องจากการที่พวกเขาหักพันธสัญญา พระเจ้าจึงไม่ทรงรับการนมัสการของพวกเขา ผู้เผยพระวจนะยังได้กำชับบรรดาสามีมิให้นอกใจภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากกันมาตั้งแต่แรก ท่านชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังการหย่าร้างและการทำทารุณภรรยา ดังนั้นพวกเขาต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก
บรรณานุกรมท้ายบท
 เปรียบเทียบกับพระคัมภีร์อังกฤษฉบับต่างๆ เราพบคำแปลต่างกันสี่กลุ่มโดยกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองคล้ายกับคำแปลกลุ่มที่หนึ่งและสองของฉบับภาษาไทยตามลำดับ
.
กลุ่มที่หนึ่ง
 • New English Translation : No one who has even a small portion of the Spirit in him does this. What did our ancestor do when seeking a child from God? Be attentive, then, to your own spirit, for one should not be disloyal to the wife he took in his youth.
 • New American Standard Bible : But not one has done so who who has a remnant of the Spirit. And what did that one do while he was seeking a godly offspring? Take heed then to your spirit, and let no one deal treacherously against the wife of your youth.
 • Moffatt : Not one of you has any trace of moral sense. Not one desires to have children from God. Take heed to yourselves, and let none prove unfaithful to the wife of his youth.

กลุ่มที่สอง

 • English Standard Version : Did he not make them one, with a portion of the Spirit in their union? And what was the one God seeking? Godly offspring. So guard yourselves in your spirit, and let none of you be faithless to the wife of your youth.
 • New International Version : Has not the Lord made them one? In flesh and spirit they are his. And why one? Because he was seeking godly offspring. So guard yourself in your spirit, and do not break faith with the wife of your youth.
กลุ่มที่สาม
 • New Revised Standard Version : Did not one God make her? Both flesh and spirit are his. And what does the one God desire? Godly offspring. So look to yourselves, and do not let anyone be faithless to the wife of his youth.
 • Revised English Bible : Did not one God make her, both flesh and spirit? And what does the one God require but godly children? Keep watch on your spirit, and let none of you be unfaithful to the wife of your youth.
กลุ่มที่สี่
 • New Jerusalem Bible : Did he not create a single being, having flesh and the breath of life? And what does this single being seek? God-given offspring! Have respect for your own life then, and do not break faith with the wife of your youth.
 • King James Version : And did not he make one? Yet had he the residue of the Spirit. And wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth.