ทำไมยังคงคำว่า “ผัก” ในพระคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน ?

ทำไมยังคงคำว่า “ผัก” ในพระคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน ?

คำถาม

ในฉบับมาตรฐาน 2011 มาระโก 4:30-32 ทำไมยังคงคำว่าผักอยู่ในข้อ 32 เมื่อดูไปที่ฉบับ 1940 ในข้อที่ 31 ใช้คำว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดและ ข้อ 32 ใช้ว่าใหญ่กว่าผักทั้งปวง
ฉบับ 1971 ในข้อที่ 31 ใช้คำว่าเมล็ดพืชและข้อที่ 32 ยังใช้ว่าใหญ่กว่าผักทั้งปวงแต่ในฉบับมาตรฐาน 2011 ใช้คำว่าเมล็ดมัสตาร์ดแต่ยังคงใช้คำว่าผักซึ่งที่จริงน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นคำอื่นที่ให้ภาพที่ใหญ่พอให้นกมาอาศัย เพราะการที่จะใหญ่พอที่นกจะมาเกาะนั้น ไม่ใช่ผักแล้ว

คำตอบ

มาระโก 4:30-32 (ฉบับมาตรฐาน 2011)
30 พระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้า จะเปรียบเหมือนสิ่งใด? หรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไร?
31
ก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง ตอนที่เพาะลงในดิน ก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดิน
32
แต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวง และแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้

คำว่าผักในต้นฉบับพระคัมภีร์ภาษากรีก

คำว่าผักใน มาระโก 4:32 นั้น ในต้นฉบับภาษากรีก คือ la/xanon (อ่านว่า lachanon หรือ ลาคานอน) หมายถึง พืชสวน หรือ ผัก คำกรีกคำนี้พบทั้งหมดเพียง 4 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ นอกจาก มาระโก 4:32 แล้ว ยังมีพระคัมภีร์อีก 3 ตอนที่พบคำนี้ คือ

  • มัทธิว 13:32 (ฉบับมาตรฐาน 2011)
    เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผัก (la/xanon) อื่น และเติบโตเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้
  • มาระโก 11:42 (ฉบับมาตรฐาน 2011)
    แต่วิบัติแก่ท่าน พวกฟาริสี เพราะว่าท่านถวายทศางค์เป็นพวกสะระแหน่ ขมิ้น และพืชผัก (la/xanon) ทุกชนิด แต่กลับละเว้นความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า สิ่งเหล่านี้พวกท่านควรทำอยู่แล้ว แต่สิ่งอื่นๆ ก็ไม่ควรละเว้นด้วย
  • โรม 14:2 (ฉบับมาตรฐาน 2011)
    คนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ แต่อีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผัก (la/xanon) เท่านั้น

มัทธิว 13:32 เป็นบันทึกเหตุการณ์เดียวกับใน มาระโก 4:32 ส่วนในบริบทของ ลูกา 11:42 และ โรม 14:2 นั้น จะเห็นได้ว่า คำนี้ให้ความหมายถึงพืชที่เป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผักหรือสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหาร

ต้นมัสตาร์ด

ในต้นฉบับภาษากรีกของ มาระโก 4:31 เมล็ดดังกล่าวคือเมล็ดของ si/napi (อ่านว่า sinapi หรือซินาพิ) ซึ่งก็คือพืชในตระกูลมัสตาร์ด อันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในดินแดนปาเลสไตน์ โดยสีของเมล็ดมัสตาร์ดจะแตกต่างไปตามชนิด  เช่น สีดำ สีน้ำตาล สีขาว และสีเหลือง เป็นต้น

เมล็ดมัสตาร์ดมีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับเมล็ดของพืชชนิดอื่นๆในปาเลสไตน์มัสตาร์ดเป็นพืชล้มลุกอย่างไรก็ตามเมื่อไม้พุ่มชนิดนี้เติบโตขึ้นจะมีลักษณะหลายอย่างคล้ายกับไม้ยืนต้นเช่นมีลำต้น มีกิ่งก้านและใบเป็นพุ่ม ต้นมัสตาร์ดอาจมีความสูงได้ถึง 10 ฟุต และแผ่กิ่งก้านออกไปได้ในรัศมีถึง 3 ฟุต นั่นหมายความว่า มันมีขนาดใหญ่มากพอที่นกจะเข้ามาทำรังอาศัยอยู่ได้

  • ภาพจาก www.biblestudytools.com