ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ทดสอบความเข้าใจพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6-13

ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ทดสอบความเข้าใจพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6-13

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2023 ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย จัดประชุมเพื่อทดสอบความเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์ของผู้พิการทางการได้ยิน โดยผู้ให้คำปรึกษาการแปลจากสถาบันภาษาศาสตร์ SIL (Summer Institute of Linguistics) และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ (เป็นภาษาเขียน ภาษาพูด หรือภาษามือไทย) จากภาษาต้นฉบับ WWI (Whole Word Institute) เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษามือไทย ในการประชุมครั้งนี้ ทีมแปลนำพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6-13 ที่ได้รับการตรวจสอบคำแปลจากผู้เชี่ยวชาญด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และภาษาศาสตร์ มาทำการทดสอบกับผู้พิการทางการได้ยินว่ามีความเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ทีมนำเสนอมากน้อยเพียงไร ในการนี้ ผู้พิการทางการได้ยินมีความเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกต้อง และที่พิเศษกว่านั้นคือ ในวันที่สองของการทดสอบ ทีมแปลฯ ได้เชิญชวนชายสองท่านที่อยู่ในภาพไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ และหนึ่งในนั้นได้ตัดสินใจมอบถวายชีวิตให้องค์พระเยซูคริสต์