ท่ามือคำว่า “ซีโมน หรือ เปโตร”

ท่ามือคำว่า “ซีโมน หรือ เปโตร”

คำอธิบาย : เปโตรมีอาชีพชาวประมงจับปลาตามคำสั่งพระเยซู ได้จำนวนมากมาย


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8