ท่ามือคำว่า “ซีโมน (แบกไม้กางเขนกับพระเยซู)”

ท่ามือคำว่า “ซีโมน (แบกไม้กางเขนกับพระเยซู)”

คำอธิบาย : มัทธิว 27:32, มาระโก 15:21, ลูกา 23:26 “…ซีโมน​ชาว​ไซ​รีน เป็น​บิดา​ของ​อเล็ก​ซาน​เดอร์​และ​รูฟัส เดิน​ทาง​จาก​บ้าน​นอก​มา​ตาม​เส้น​ทาง​นั้น พวก​เขา​จึง​เกณฑ์​ซีโมน​ให้​แบก​กาง​เขน​ของ​พระ​องค์ (พระเยซู)”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8