ท่ามือคำว่า “ธรรมาจารย์”

ท่ามือคำว่า “ธรรมาจารย์”

คำอธิบาย : คือผู้เชียวชาญในเรื่องบทบัญญัติของชาวยิว ในพันธสัญญาใหม่ส่วนมากเป็นชาวฟาริสี สอนและตั้งกฎบัญัติต่างๆ ให้ปฏิบัติ ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจปกครองของชาวยิว เช่นหัวหน้าสมณะ ผู้อาวุโสซึ่งเป็นชาวสะดูสี


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8