ท่ามือคำว่า “ธัดเดอัส/ยูดาส (บุตรของยากอบ)”

ท่ามือคำว่า “ธัดเดอัส/ยูดาส (บุตรของยากอบ)”

คำอธิบาย : ชื่อธัดเดอัสหมายถึง คนที่มีจิตใจเข้มแข็งและหนุนใจผู้อื่นได้ ซึ่งธัดเดอัสก็มีลักษณะดังกล่าวจริง เขาได้ติดตามพระเยซูและร่วมทำงานกับพระองค์อย่างกล้าหาญ ชื่อของเขาในภาษามือจึงสื่อถึงลักษณะทั้งสองอย่างนี้ของเขา


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8